Funksjonelt skille - Foto by Vladislav Babienko - for nett.jpg
Med kravet om å innføre et funksjonelt skille står flere mellomstore norske nettselskap ved et veiskille. (Foto: Vladislav Babienko)
Høring om endring av energilovforskriften

Funksjonelt skille - KS Bedrift har levert høringssvar

Energi

Den nye energilovforskriftens krav om personellmessig skille innen ledelse må henge på greip med annen norsk lov. Og definisjonen av «personer i ledelsen» bør begrenses til styreleder og daglig leder.

KS Bedrift har nå levert høringssvar til NVEs forslag om endringer i energilovforskriften. Det var i mars 2016 at Stortinget vedtok kravet til et selskapsmessig og funksjonelt skille. Forslaget om å endre energilovsforskriften kommer som en følge av dette kravet.

I vårt høringssvar minner vi om at det ikke er noen grunn til at Norge skal ha en betydelig lavere terskel for å innføre et funksjonelt skille (10.000 nettkunder) enn det EU-regelverket krever (100.000 nettkunder). Med det vil Norge legge seg på den strengeste linjen i Europa.

Strømregningen blir høyere

Det er godt begrunnet at for selskap med mindre enn 100.000 kunder er slike skiller unødig byråkratiske for selskapene og fordyrende for kundene. Disse selskapene er derfor ikke omfattet av EUs regler. Et funksjonelt skille for mellomstore nettselskap vil først og fremst gjøre regningen høyere for norske forbrukere uten å gi noen reell gevinst.

Når det likevel innføres strengere regler i Norge, bør det vurderes nøye hvordan man kan begrense merarbeidet og komplikasjonene som påføres bedriftene. I praksis vil disse ende opp som kostnader for kundene.

Nye krav må være i tråd med norsk lov

Det er viktig at regelverket som fremmes er i tråd med norsk lov. KS Bedrift mener, i likhet med Energi Norge, Distriktsenergi og flere advokatkontorer, at reglene om konsernstyring etter aksjeloven og forarbeidene til endringene i energiloven ikke ser ut til å være ivaretatt.

Etter vår oppfatning mangler NVE hjemmelsgrunnlag til i forskrift å gi strengere krav til funksjonelt skille enn det som følger av energiloven gjennom å innskrenke mulighetene for at samme person har ledende stilling både i nettselskap og i morselskap eller kontrollerende eier.

Videre mener KS Bedrift at definisjonen av «personer i ledelsen» bør begrenses til styreleder og daglig leder.

Den endelige forskriften bør dessuten tidligst tre i kraft den 1. januar 2023, slik at selskapene har tilstrekkelig tid til å gjennomføre endringene etter at regelverket er klart.

 

Her kan du lese KS Bedrifts høringssvar