Vindkraft02.jpg
Lokale energiselskap spiller en avgjørende rolle for plan om reduksjon av klimagassutslipp fram til 2030. (iStock).
Regjeringens klimamelding:

Energiselskapene er avgjørende for å gjennomføre regjeringens klimaplan

Energi

Regjeringen presenterte 8. januar en stortingsmelding med en plan om reduksjon av klimagassutslipp fram til 2030. Nå må myndighetene følge opp med incentiver til å bygge ut nødvendig infrastruktur for å møte kravene til elektrifisering av samfunnet.

Samfunnsbedriftene ønsker velkommen en helhetlig plan for å få ned de nasjonale utslippene i ikke-kvotepliktig sektor, i tråd med internasjonale forpliktelser. Det er likevel et åpent spørsmål om det hvordan disse tiltakene skal finansieres. Det er viktig at det kommer økonomiske incentiver lokalt og regionalt på bordet for å få til den storstilte elektrifiseringen som kreves for nullutslippsløsninger innen transport.

- Det er bra at det stilles klare krav til det offentlige ved innkjøp av samferdselstjenester og at det er ønskelig med en massiv satsning på elektrisk samferdsel. Vi merker oss imidlertid at viktige forutsetninger som sikrer nødvendig oppskalering av infrastrukturen ikke omtales. Her spiller lokale energiselskap en avgjørende rolle, og de må få de rette incentivene til å møte disse utfordringene, sier Cecilie Bjelland, direktør i Samfunnsbedriftene Energi.

Våre umiddelbare reaksjoner på stortingsmeldingen er:

  • Vi støtter regjeringens arbeid med målrettede tiltak for å få ned klimagassutslippene. Det er viktig at Stortinget tenker bredt for å løse disse utfordringene. Innen fornybar energi må vi blant annet se på effektiv bruk av strømnettet gjennom effekttariffer, gode ordninger for produksjon av mer fornybar energi og utbygging av infrastruktur til elbillading. Fornybarnæringen bidrar stort til å utvikle alternative løsninger til fossil energiproduksjon, og det er behov for tett dialog mellom myndighetene og fornybarnæringen for å få til konkrete tiltak.

  • Vi mener det er avgjørende med elektrifisering av samferdsel for å nå klimamålene. Det er derfor positivt at det stilles krav til offentlige myndigheter for innkjøp og at det gis incentiver til kjøp av elbiler. Det er likevel en stor utfordring at det er mangelfull infrastruktur for hurtiglading flere steder i landet. Myndighetene må derfor forsterke støtten til utbygging av ladeinfrastruktur til biler, busser og ferger over hele landet. Dette er særlig viktig i distrikter med mye gjennomgangstrafikk og få innbyggere, hvor effektuttaket er stort og en utbygging er dyr og til liten nytte lokalt. Lokale strømnettselskaper spiller en avgjørende rolle i å legge til rette for elektrifiseringen, og det er svært viktig å lytte til deres behov.
  • Pandemien har satt fart på digitaliseringen av samfunnet, som er svært positivt for klimagassutslippene. Det har også minnet oss på at høykapasitets bredbånd er avgjørende for å at hele landet kan ta i bruk helt avgjørende digitale plattformer, som blir enda viktigere i en grønnere framtid. Her er det i dag et digitalt gap som må bygges ned mellom by og land for å sikre god dekning over hele Norge, samtidig som vi forhindrer unødig transport. Vi mener derfor at myndighetene umiddelbart må øke støtte til høykapasitets bredbåndsutbygging i distriktene.

  • Vi noterer oss at regjeringen flere steder henviser til en ny stortingsmelding om verdiskaping fra energiressurser våren 2021. Dette er et arbeid vi har store forventninger til og ser fram til å bidra med kunnskap fra lokale energiselskaper og deres bidrag til samfunnsutvikling.

Våre medlemmer vil være sterke bidragsytere til å få ned klimagassutslippene. Vi ser derfor fram til videre dialog med Stortinget om denne meldingen. 

Se også Samfunnsbedriftenes overordnede vurdering av klimaplanen.