374975
Foto: AT.NO
Konsulentrapport fra RME analyserer effekter av mulige endringer i inntektsrammemodellens kalibrering

RME vil gjøre nettselskapenes inntektsramme mindre avhengig av valget mellom nett-investeringer eller driftstiltak

Energi

Metoden for kalibrering i reguleringsmodellen for nettselskapene er av stor betydning for beregning av inntektsrammen. RME har i en rapport fra AFRY gjennomgått egenskaper ved dagens kalibreringsgrunnlag og testet hvordan dagens løsning påvirker insentivene til å investere og/eller å benytte alternative driftsløsninger.

Samfunnsbedriftene er positive til at RME har satt i gang en utredning av om og hvordan modellen for fastsettelse av kostnadsnormer kan behandle investeringer og driftstiltak mer nøytralt gjennom endringer i kalibrering.

Med utgangspunkt i rapportens innhold har vi vektlagt følgende innspill til RMEs arbeid framover:

- Kalibrering med totalkostnader som grunnlag er etter vår mening det mest interessante forslag for videre vurdering.

- Nye tiltak for mer effektiv drift bør likestilles med tradisjonelle investeringer i sterkere nett. 

- Samfunnet skal nå gjennom en storstilt elektrifisering. Store nyinvesteringer for nettselskap kan gi et effektivitetstap i trinn 1 når det må gjøres, selv om det primært finansieres gjennom anleggsbidrag. Dette kan gi feil incentiver og RME bør adressere også denne problemstillingen i det videre arbeid.

- En økt vekting av mønsterselskap vil gjøre at skjevheter som forårsakes av kalibreringen forsterkes, og økningen i kostnadsnormen fra 60% til 70% som iverksettes fra 2023 vil dermed øke den relative fordelen for investeringer i forhold til driftsløsninger dersom dagens kalibreringsgrunnlag beholdes. Dette er en viktig sammenheng som vi ber RME belyse bredere.

- Det er åpenbart krevende å komme frem til et kalibreringsgrunnlag som løser både aldersproblemet og nøytralitetsproblemet på en tilfredsstillende måte uten at dette fører til en skjevhet i utslag for ulike typer selskap. Vi ber derfor om at RME adresserer de ulike effektene på ulike typer selskap gitt de endringsforslag som eventuelt legges fram.

- I et elektrifiseringsperspektiv med store varslede investeringsbehov i nytt nett, kan det være interessant å vurdere om modellen bevisst skal favorisere investeringer framfor driftsløsninger.

Samfunnsbedriftene vil gå gjennom eventuelle forslag fra RME til endringer i regelverket når disse kommer på høring innen en implementering.