kvinnelig leder unsplash 4.jpg
Høring om leveringsplikt for bredbånd

Bredbånd kan omfattes av leveringsplikt

Energi

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup har sendt på høring et forslag om ny lovhjemmel for innføring av leveringsplikt for bredbånd av en viss hastighet. Høringsfrist er 3. desember 2019.

Bakgrunnen for høringen er et ønske fra Regjeringen om at bredbånd i form av funksjonell tilgang til internett, kan gjøres til en del av de leveringspliktige tjenestene.

Leveringsplikt har vært en sentral del av ekompolitikken i mange år. Formålet har vært å sikre alle husstander og bedrifter over hele landet et minimumstilbud av elektroniske kommunikasjonstjenester. Den viktigste tjenesten har tradisjonelt vært telefontjenesten. Utviklingen i samfunnet har imidlertid ført til at de fleste nå har behov for å ha tilgang til bredbånd.

I EUs nye e-komregelverk påleggs medlemsstatene å sørge for at alle forbrukere skal ha rimelig tilgang til bredbånd med tilstrekkelig hastighet til å kunne bruke et fastsatt minimumsett av tjenester fra årsskiftet 2020/2021.

Regjeringen ber om synspunkter på innføre en minimumshastighet på 20 Mbit/s nedstrøms og 2 Mbit/s oppstrøms. Dette vil gjøre brukeropplevelsen bedre. En slik løsning vil være derfor nyttig i vårt digitaliserte samfunn, men må forventes å bli noe dyrere.

Kostnadene kan komme til å øke

Økte kostnader må påregnes å medføre at færre vil kunne få et tilbud innenfor samme økonomiske rammer. Departementet er i ferd med å få kostnadene for en slik løsning utredet, og vil legge utredningen på departementets hjemmeside straks den er ferdigstilt.

Departementet ber om høringsinstansenes begrunnende vurderinger av begge alternativene, enten 10 Mbit/s eller 20 Mbit/s nedstrøms.

Forslaget som er sendt på høring gjelder også presisering av reglene for entydig identifisering av sluttbruker av telefonabonnement. Som innebærer krav til at tilbyder av offentlig telefontjeneste skal sørge for entydig identifisering av sluttbrukere ved inngåelse, endring og oppsigelse av avtale. Dette gjelder også ved portering av telefonnummer.

Høringsfrist er 3. desember 2019.

Har du innspill til høringen, kontakt Anna Ljunggren.

Her finner du høringsbrevet.