IMG 20200608 165209

KILE og driftskoordinering - utfordringer og løsninger

Energi

Hvordan skal  KILE-risikoen håndteres når det blir endringer i koblingsbildet? Bransjen har i flere omganger løftet frem problemstillingen og RME har nå bedt om og fått innspill på dette.

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) ser nå på KILE-regelverket og sendte i oktober noen spørsmål til bransjen. Det var kort frist, men vi fikk god respons fra medlemmene og har sendt Samfunnsbedriftenes svar på både spørsmålene og enkelte andre forhold rundt KILE som bør vurderes.

Samfunnsbedriftene er positive til at RME har satt i gang det lenge etterspurte arbeidet med å se på om og hvordan KILE-ansvaret skal fordeles i ulike situasjoner. De utsendte spørsmålene belyser enkelte aktuelle problemstillinger, men slett ikke alle.

Hovedutfordringen for mange av våre medlemmer er at de får hele eller deler av sin forsyning fra overliggende produksjonslinjer uten egen inntektsramme. Disse linjene har da heller ikke KILE-ansvar og utfall på disse linjene får ingen økonomiske konsekvenser i form av KILE-kostnad for kraftprodusenten, slik det ville fått for vanlige overliggende nett og deres eier.

Kostnaden havner i stedet i distribusjonsnettet, selv om nettselskapet ikke har noen som helst innflytelse på vedlikeholdet av linja, utfallet eller reparasjonen av feilen. Dette bør endres.

I praksis er det et lignende problem som tas opp i de utsendte spørsmålene. Det forventes å bli vanligere framover med hyppigere endringer i koblingsbildet mellom ulike nett. Dette vil gi et noe mindre tydelig samsvar mellom KILE-risiko og muligheten til å påvirke kraftflyten til enhver tid. Dette er imidlertid en kjent problemstilling og har vært håndtert noenlunde greit fram til nå. Men det vil være nyttig å få en tydeliggjøring av hvordan KILE skal fordeles i slike situasjoner. Samfunnsbedriftenes utgangspunkt er at ved utfall bør KILE fordeles slik den vil påløpe ved normal drift.

Samfunnsbedriftenes syn på KILE-ordningen er kjent for RME fra tidligere møter og brev. Det inkluderer både skjønnsbruken og det manglende unntaket fra KILE som følge av force majeure. Vi benyttet likevel anledningen til å minne RME om tidligere anmodninger om en utvidet behandling snarest også av disse forholdene.

Samfunnsbedriftene mener oppsummert at det bør være førende at selskapene kun skal måtte beregne KILE for utfall som de med fornuft kan forhindre. Og kun for kunder som de normalt forsyner.