Vannkraft
Dagens skattesystem hemmer nødvendige oppgraderinger i vannkraftverk. (Foto: iStock).
Forslag til statsbudsjett 2021:

Kraftskatten endres - men ikke nok

Energi

Endring av kraftskatten er et viktig og riktig skritt for å sikre ny fornybar kraft. Men forslaget går ikke langt nok når det begrenses til nye prosjekter.

Forslaget i statsbudsjettet om å endre kraftskatten må også gis tilbakevirkende kraft med effekt for senere års prosjekter, mener Samfunnsbedriftene.

- I det store og hele har ikke regjeringen kommet oss i møte for å lette det samlede skattetrykket, hverken for relativt nybygde anlegg eller for moderniseringen av gamle anlegg, sier administrerende direktør Hans Ivar Kolden i AS Eidefoss.

Vi har investert relativt tungt i løpet av de siste årene. Men med nedgangen i friinntekt, og økningen i grunnrenteskatteprosenten som har kommet etter investeringsbeslutningene, får vi fortsatt samlet sett et betydelig høyere skattetrykk enn vi hadde for fem år siden, legger Kolden til.

Også eldre prosjekter må med

Samfunnsbedriftene Energi støtter de endringene som foreslås i avskrivningsregimet mot grunnrenteskatt. Direkte utgiftsføring av investeringskostnader er et godt virkemiddel for å stimulere til ny produksjon i prosjekter som er samfunnsøkonomisk ønskelige og lønnsomme.

Men forslaget går ikke langt nok når det legges opp til at det kun skal ha effekt for nye prosjekter.

Dette må endres slik at også ny produksjon, som er vedtatt og igangsatt i en periode med betydelig skjerpelse i grunnrentebeskatningen, får samme rammevilkår.

Alternativt må det gjøres endring i friinntekten som vil ha effekt både for eksisterende og nye prosjekter. Dette vil vi ta opp med myndighetene i det videre arbeidet med statsbudsjettet.

Skattene forhindrer produksjon

Det er ellers gledelig at en samlet kraftbransje har blitt hørt når den i flere år har pekt på skattebarrièren som hinder for produksjon av ny fornybar kraft. Deler av denne produksjonen kan også igangsettes med minimale inngrep i våre naturressurser der NVE har bekreftet et potensiale på 7,6 TWh av 22,7 TWh i mulig ny produksjon.

Når regjeringen nå er beredt til å gjøre nødvendige justeringer i vannkraftbeskatningen, imøtekommer man også det klare vannkraftflertallet som har dannet seg på Stortinget det siste halve året.

Det er positivt for en kraftbransje som trenger langsiktige og stabile rammevilkår med forutsigbarhet  på tvers av politiske skillelinjer. Samtidig er det enda et tydelig og nødvendig skritt i retningen mot det fossilfrie, fullelektrifiserte samfunnet.