IMG_20191206_083407.jpg
Høring om vannkraftbeskatning

Kraftskatteutvalgets utredning - KS Bedrift har levert høringssvar

Energi

Kraftskatteutvalget foreslår at grunnrenteskatten økes og konsesjonskraften avvikles. KS Bedrift mener dette vil undergrave fornybarsatsingen i Norge.

KS Bedrift har nå levert høringssvar til kraftskatteutvalgets vurdering av vannkraftbeskatningen. 

Utvalgets hovedoppgave har vært å vurdere om dagens vannkraftbeskatning hindrer samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak i vannkraftsektoren.

Den politiske bakgrunnen for at kraftskatteutvalget ble satt ned var et ønske om å legge til rette for økt produksjon fra eksisterende vannkraft. Samtlige partier på Stortinget har programfestet dette. 

Utvalget kommer med en rekke forslag som i første omgang flytter penger fra kommunene og distriktene til staten. KS Bedrift mener dette er dramatisk og stikk i strid med det som er nødvendig for å få til en ønsket og nødvendig utvikling av den fornybare kraftproduksjonen i Norge.

Vi frykter at disse forslagene vil redusere viljen til å stille naturen til disposisjon. Skal vi få til et grønt skifte er vi helt avhengige av lokal oppslutning rundt kraftprosjekter. Innbyggerne vil ikke akseptere naturinngrep uten at det ligger noe igjen lokalt.

KS Bedrift mener det er viktig å både legge til rette for samfunnsøkonomisk riktige re- og nyinvesteringer i vann- og vindkraften, og å gi insentiver til å være vertskap for ny vann- og vindkraft. På denne bakgrunn er vi kritiske til rapporten fra skatteutvalget, da den ikke løser de grunnleggende investeringsutfordringene som grunnrentebeskatningen fører til.

Utvalget anbefaler å senke nedre grense i grunnrenteskatten. Etter en rekke opp- og nedjusteringer av denne grensen de siste årene vil en ytterligere endring føre til en økning av finansieringskostnadene og som konsekvens en redusert utbygging av småkraft fremover.

Beskatningen bør etter vår mening generelt være teknologinøytral, slik at også vindkraft blir omfattet.

Her kan du lese KS Bedrifts høringssvar.