årdal energi.jpg

Lang liste med høringer denne høsten

Energi

I løpet av høsten kommer NVE etter alt å dømme til å legge frem forslag til forskrifter for selskapsmessig og funksjonelt skille, i tillegg til effekttariffer. Vi forventer også at NVE vil fremlegge forslag knyttet til anleggsbidrag i masket nett Det er bare tre av høringene denne høsten.

Høringene om tariffer, om selskapsmessig og funksjonelt skille og om anleggsbidrag blir uten tvil de viktigste sakene våre denne høsten.

«Disse forskriftene har betydelig innvirkning på kraftbransjen, og skal gjennomgås med lupe. Det er også viktig at medlemmene våre setter seg nøye inn i forslagene og påpeker de viktigste konsekvensene», sier Asle Strand, direktør i KS Bedrift Energi.

I tillegg har NVE publisert en rekke høringer med svarfrist i løpet av høsten. Noen har vi allerede besvart på vegne av bransjen.

«Som alltid ligger djevelen i detaljene. Selv om NVE og andre direktorater og tilsyn gjør et solid og grundig arbeid med forskrifter, er det alltid en risiko for at forslagene i praksis innebærer ufordelaktige konsekvenser», sier Strand.

 

Her er en oversikt over høringer vi har besvart:

Endringer i modellen for NVEs referanserente.

I denne høringen ønsket NVE tilbakemelding på en konsulentrapport om elementene i modellen for referanserenta. Vi svarte innen fristen 15. september at forslaget er dårlig og må forkastes. Les vårt høringssvar i denne saken.

Livselskapers muligheter til å investere i nettet.

Finanstilsynet har foreslått å oppheve grensen for hvor mye livselskap kan investere i såkalt forsikringsfremmed virksomhet. Dette åpner for nye investorer i norske nettselskap. Med tanke på de store summene som skal investeres i nettet i årene fremover, mener vi dette er positivt. Les høringssvaret vårt her.  

Høring om ny grave- og ledningforskrift

Etter en svært lang prosess med mange involverte parter, ble forslag til endringer i forskriftene lagt frem. Målet for endringer er å skape større balanse mellom vegeiernes interesser og ledningseiernes interesser. Det er også mål om å redusere kostnadene ved anlegg og flytting av ledninger, i tillegg til å harmonisere regelverket over hele landet. Vi mener forslaget er positivt for bransjen.

 

Følgende høringer skal besvares i løpet av høsten:

Revidert norm «NEK399 – tilknytning av elanlegg og ekomnett»

Normen omhandler grensesnittet mellom allment el- og ekomnett (strøm, tele, data og TV) mot tilsvarende nett i tilknyttede bygninger. Etter en gjennomgang av høringen mener vi at den reviderte normen fører til begrenset handlingsrom for nettselskapene, noe vi mener er uheldig. Fristen er 21. september. Les høringsforslaget her.  

Markedsadferd og offentliggjøring av innsideinformasjon.

NVE foreslår å harmonisere norsk forskrift med regelverket som er gjeldende i EU. Endringen gjelder innføring av forbud mot innsidehandel og markedsmanipulasjon, krav til offentliggjøring av innsideinformasjon, samt rapportering av data til NVE fra systemansvarlig og markedsplass. NVE foreslår også å innføre krav til rutiner og prosedyrer for å avdekke brudd på forbud mot innsidehandel og markedsmanipulasjon overfor aktører som gjennom profesjonell virksomhet arrangerer handel. Høringsfristen er 30. september. Vi mener forslaget fremstår som godt. Høringsbrevet fra NVE er her.

Endringer i leveringskvalitet og kontrollforskriften

Forslaget fra NVE regulerer nærmere forholdet mellom nettselskapene og kunder, i tillegg til korrespondanse mellom selskap i forbindelse med avbrudd. Mens forbrukerrettighetene styrkes, er det flere av forslagene som også er positive for nettselskapene.

Andre elementer er mindre heldige. Blant annet vil NVE fjerne adgangen til ikke å avbruddsregistrere og –rapportere for avbrudd hos en sluttbruker, dersom nettselskapet på forhånd har avtalt med sluttbrukeren at denne ikke har behov for forsyning. Vi vurderer at denne endringen kan undergrave mulighetene til å utnytte kraftsystemet på best mulig måte. Høringsfristen er 01. oktober. Les høringsforslaget her.  

Endringer i systemansvarforskriften

Høringsforslaget fra NVE tar opp i seg elementer fra en tidligere høring om krav knyttet til kraftsystemutredninger. Det overordnede formålet med den nye bestemmelsen er å sikre at systemansvaret forvaltes forsvarlig og samfunnsmessig rasjonelt. Forslaget innebærer økt rapporteringsplikt for nettselskapene, men ulempen ser ut til å bli oppveiet av økt tilgang til informasjon for alle. Høringsfristen er 01. oktober. Les NVEs forslag her.

Krav til elektrisitetsmålere

Justervesenet mener det er behov for å legge til rette for en bedre og mer kostnadseffektiv gjennomføring av nettselskapenes kontroll av el-målere. I tillegg er det behov for oppdatering i forbindelse med utrulling av AMS-målere. Vi mener det er viktig å få et regelverk som ikke fører til unødig intensiv kontroll og eventuelle utskiftninger ved enkeltfeil. Fristen er 01. oktober. Les forslaget her.

Endring i forskrift om elsertifikater.

OED foreslår å forskriftsfeste fristen for å søke om elsertifikater, og foreslår samtidig mindre justeringer i kvotene. I tillegg innføres en språklig endring for å presisere at perioden for tildeling av elsertifikater blir kortere enn 15 år for anlegg som settes i drift i løpet av 2021. Fristen er 02.10. Les forslaget her.

Statnetts informasjon om kostnadsutvikling.

NVE ønsker innspill om hvorvidt Statnetts egen rapportering om kostnadsutvikling er god, og hvorvidt årsakene til utviklingen er godt forklart. Fristen er 30. september. Les Statnetts redegjørelse her.