Ledninger i grunnen: langtrukken dragkamp mot slutten

Energi

Forslag til endringer i veiloven og ledningsforskriften er nå ute på høring, etter langvarige forsøk på standardisering av regelverket. Dette er positivt for våre medlemsbedrifter.

Avsenderne for lovforslaget er både Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet. Det sier sitt om antallet interessenter i sakskomplekset.

Vi i KS Bedrift er godt fornøyd med at denne mangeårige saken har tatt et stort skritt i riktig retning. Fristen for høringsuttalelse er 6. september.

«Vi skal gi notatet en grundig behandling, med innspill fra medlemmene våre. Hovedinntrykket er at regelverket blir mer balansert mellom veieier og ledningsaktører. Dette forslaget ser ut til å gi både bedre og rimeligere løsninger for alle parter, også kundene», kommenterer Asle Strand, direktør i KS Bedrift Energi.

Han påpeker at ledningseierne har fått gehør for mange av sine ønsker.

«Uklarhet rundt hvor langt kommunene kan gå i å kreve gebyr har vært en utfordring for bransjen. Aktørene bør slippe å forholde seg til lover og regler som varierer fra kommune til kommune», fortsetter Strand.

Hovedpunktene i lovforslaget er som følger:

  • Ledningsaktørene får en tydeligere rett til å ha ledninger i veigrunnen.

  • Kostnadsdekning for ledninger i veigrunn skal ikke hjemles i annet lovverk enn i ledningsforskriften. Gebyrene skal dekke selvkost, altså faktiske utgifter til saksbehandling og arbeid. Det åpnes for å innføre en nasjonal prisliste for slike gebyrer.

  • Ledningsaktører skal normalt sette veien i fullgod stand etter gravearbeider.

  • Veieier skal ikke kunne kreve forringelsesgebyr som kompensasjon for gravearbeider.

  • Veieier skal heller ikke i framtida kunne kreve leie av selskapene for å ha ledningene liggende i grunnen. De kan heller ikke kreve arealleie for selve anleggsområdet i byggeperioden.

  • Det foreslås å åpne for dagbøter dersom anleggsarbeidene går utover avtalt tidsperiode.

  • Det foreslås å sette nasjonale maksimumskrav til gravedybder.

  • Det skal være anledning til microtrenching når forholdene ligger til rette for det.

  • Reglene for betaling for ekstra trekkerør til veieier blir klarere og i tråd med ledningsaktørerenes forståelse av eksisterende regleverk.

«Et mer standardisert regelverk vil innebære store besparelser for kraftselskapene og bredbåndselskapene, og dermed for samfunnet. Mer fornuftige regler på dette området forenkler også selve anleggsprosessen og er avgjørende for en videre rasjonell utvikling av bredbåndsnettet og fornying av det øvrige ledningsnettet», sier Strand.

KS Bedrift vil i løpet av sommeren lage et utkast til svarbrev til høringsnotatet. Dette vil bli sendt ut til medlemmene for kommentarer. Men vi vil gjerne ha innspill allerede nå.

Her finner du høringsnotatet.