Ludovic Charlet Sl7g6cn10na Unsplash
foto: Ludovic Charlet (Unsplash)

Leveringsplikt for strøm til fiskeopprettsanlegg

Energi

NVE klargjør regelverket 

Flere fiskeoppdrettsanlegg etterspør levering av strøm med spenning på 1000V. Nettselskapene har plikt til å levere strøm til anleggene, men plikter ikke å levere helt ut til installasjonen. Samtidig åpner NVE opp for at oppdrettsanlegg kan eie lavspent ledning fra tilknytningspunkt og ut til oppdrettsanlegget. 

Ny praksis er som følger:

Hovedregelen er at det kreves konsesjon etter energiloven for å kunne eie, bygge og drive både høyspente (over 1000 V) og lavspente ledninger (1000 V og under) på land og i sjø.  

NVE innfører en praksis om at det ikke kreves konsesjon for å eie, bygge og drive lavspent ledninger fra tilknytningspunkt og ut til en flytende installasjon i saltvann, hvis kravene under er oppfylt: 

  • Områdekonsesjonær må levere frem til et hensiktsmessig sted i nærheten av sjøen, der grensesnittet mellom områdekonsesjonærens og kundens anlegg vil være.  
  • Den lavspente ledningen ut til den flytende installasjonen eies, bygges og drives av kunden selv, f.eks. et oppdrettsselskap. Byggingen og driften av anlegget kan være satt ut til entreprenør på vegne av kunden.  
  • Ledningen brukes bare til å forsyne de(n) flytende installasjonen(e) som tilhører kunden.  
  • Eiendommen som berøres av ledningen (fra grensesnitt mot områdekonsesjonær og ut til marbakken) eies av kunden selv, eller kunden har ervervet seg rettigheter til å ha ledningen på eiendommen.  

Hvis disse kravene oppfylles, vil den lavspente ledningen falle inn under unntaket fra konsesjonsplikt i energilovforskriften § 3-1 fjerde ledd bokstav a. Hvis ikke alle kravene er oppfylt, må tiltakshaver søke NVE om konsesjon.