Strømmåler Rektangulært

Mot nye tider for strømkundene

Energi

Strømkundene får stadig oppmerksomhet. Enten det skyldes høye strømpriser eller hvordan de behandles. En fersk konsulentrapport hevder det er behov for betydelige endringer i dette markedet. Oslo Economics mener strømkundene bør få bedre mulighet til å gjøre gode valg.

RME publiserte 8. februar en god og interessant ekstern rapport Nr. 5/2021 Tiltak for et effektivt sluttbrukermarked for strøm.

En viktig konklusjon i rapporten er at informasjonsproblemer knyttet til valg av strømavtale er relativt fremtredende i strømmarkedet. I et marked hvor produktet er likt mellom leverandører forventes det stor priskonkurranse. Rapporten peker på at mangel på informasjon hos forbrukere bidrar til å svekke priskonkurransen i strømmarkedet.

Rapporten viser også at de største aktørene har hatt høyere avanse enn de nest største. Det antydes at priskonkurransen ikke er så hard som en del markedstrekk skulle tilsi, men at en stor del av konkurransen består av kostbare markedsføringsaktiviteter.

Mulige tiltak

Rapporten anbefaler en rekke tiltak. Disse omfatter presisering av dagens regelverk og styrket håndheving og sanksjonering ved brudd, men også innføring av nye reguleringer og tiltak som skal bidra til å redusere informasjonsproblemene i markedet.

Inkludert i dette er krav til standardisert prisopplysning i markedsføring og på faktura, krav om enkelt tilgjengelige prislister på aktørenes nettsider og justering av prisportalen til Forbrukerrådet.

Rapporten stiller også spørsmål ved om det bør innføres krav om separat fakturering av nettleie og strøm. Det hevdes at dette kan også bidra til å gi forbrukerne bedre informasjon og styrke konkurransen. Dette vil i så fall være et steg tilbake i forhold til dagens gjennomfakturering.  

Samarbeid for et bedre sluttbrukermarked

Reguleringsmyndigheten for energi og Forbrukertilsynet varsler allerede nå at de vil forsterke samarbeidet om tiltak for å bidra til å løse utfordringer strømkundene opplever og gjøre det enklere å forstå strømavtalen sin. Samfunnsbedriftene ser fram til at de vil involvere bransjen og andre interessenter i arbeidet.

Samfunnsbedriftenes førsteinntrykk av rapporten

Rapporten er grundig og vurderer de aller fleste sidene av dagens sluttbrukermarked for strøm. Både i et teoretisk og praktisk perspektiv. Og ikke minst problematiserer den disse to sidene opp mot hverandre. Dette er svært positivt. Det er slett ikke alltid samsvar mellom teori og god praksis.

Rapporten kommer også med en rekke anbefalinger om hva som bør gjøres, kan gjøres, samt hva som kanskje kan vente. Det er en konstruktiv systematikk.

Samfunnsbedriftene tar ikke stilling til de enkelte forslagene etter kun en første gjennomlesing. Vi registrerer at det er mange kjente problemstillinger som tas opp og at det nok vil være ulike syn på en del av temaene som diskuteres i rapporten.

Et av de store spørsmålene er om vi skal ha et relativt fritt marked eller et gjennomregulert marked. I prinsippet bør et velfungerende sluttbrukermarked for strøm romme både et mål om velfungerende konkurranse på kort sikt (ressurseffektivitet) og velfungerende konkurranse på lang sikt (innovasjon). Det er ikke alltid lett å finne balansen på dette området.

Samfunnsbedriftene erfarer at våre medlemmer ønsker et ryddig marked med informerte og engasjerte kunder. Men det må være et marked som gir rom for konkurranse og utvikling. Vi ønsker derfor minst mulig regulering og byråkrati også innen kraftmarkedet. Men det er viktig at det regelverket vi har er tydelig og lett å forholde seg til.

Vi er samtidig klar over bransjens historikk og i enkeltes øyne, dårlige omdømme. Ut ifra den bakgrunnen ser vi at det kan være aktuelt å justere regelverk og sanksjonsmuligheter.

Samfunnsbedriftene vil etter grundigere vurderinger sende våre innspill til det videre arbeidet over til RME. Vi forventer grundig bransjeinvolvering i den videre prosessen og regner med at det etter hvert vil komme en ordinær høring om temaet.