cowomen-pd5FVvQ9-aY-unsplash.jpg
(Foto: Cowomen)
Høring om funksjonelt skille

Nett- og morselskap: Hvor ulike må de være?

Energi

Det er ingen store overraskelser i NVEs ferske forslag til nye forskrifter for selskapsmessig og funksjonelt skille.

Med utgangspunkt i foreslåtte endringer i energiloven som følger opp Stortingets anmodningsvedtak og Granavolden-plattformen, har NVE nylig lagt fram forslag til endringer i energilovforskriften

Forslaget om innstramming i mulighet for samme person til å ha ledende stilling i både nettselskap og morselskap vil ikke gjelde selskap som vil være fritatt fra det funksjonelle skillet. Videre er forslagene som går på markedsføring av nettselskap og mer konkret differensiering av merkevare og logo mellom nettselskap og andre foretak i konsernet litt uklare. Utover disse er det følgende forslag til endringer:

- Presisering og utfylling av plikten til nøytral og ikke-diskriminerende opptreden.

- Vilkår for samarbeid om felles driftssentral mellom nettselskap og foretak som driver produksjon av elektrisk energi eller fjernvarmevirksomhet.

- Tillate nettselskapene en begrenset adgang til å drive annen virksomhet en nettvirksomhet.

- Forskriftsfeste at selskapsmessig og funksjonelt skille, samt krav til markedsføring av nettselskap kun gjelder for nettselskap med inntektsramme.

- Hjemmel til å ilegge overtredelsesgebyr for brudd på noen av  de nye bestemmelsene.

Det varsles også en lovendring som fritar en del nettselskap fra det funksjonelle skillet.

Kontakt gjerne Arne Jakobsen for innspill til høringssvaret.