Vinternett-trafo.JPG
SV og regjeringen enige om statsbudsjettet

Nettleien blir ikke utjevnet så det monner i 2022-budsjettet

Energi

- Vi konstaterer at regjeringen og SV ikke benytter første budsjettrunde til å imøtekomme tidligere signaler om reell utjevning av nettleie, sier direktør Cecilie Bjelland i Samfunnsbedriftene Energi.

SV og regjeringen har blitt enig om et nytt statsbudsjett. Med denne avtalen har regjeringen et flertall i Stortinget, og statsbudsjettet for 2022 blir vedtatt i desember. Men det er lite spennende i dette budsjettarbeidet for energisektoren. 

- For øvrig er vi bekymret over at flertallspartiene ikke i større grad bruker tiltak som faktisk vil hjelpe på strømregningen til folk, sier Bjelland.

- En reduksjon av el-avgiften er et godt signal, men treffer ikke nødvendigvis dem som mest trenger støtte. Staten har store inntekter fra kraftproduksjon om dagen, enten det er økte inntekter fra merverdiavgift eller indirekte utbytte som økes fra Statkraft. 

Trenger tiltak for vanskeligstilte

- En uforutsigbar og urimelig høy pris treffer enkelte unødig hardt. Det er derfor et ønske at myndighetene tar i bruk flere varierte og treffsikre verktøy, enten det er som utjevning av nettleien eller ytterligere økning av bostøtte og stønad til vanskeligstilte.

Blant tingene som nevnes i budsjettavtalen er at regjeringen skal utrede et bunnfradrag for elavgiften, slik at det er mulig å skjerme de som har et lavt forbruk fra høye strømpriser.

Det er positivt at det blir større fokus på energieffektivisering og Enovas rolle. Budsjettavtalen sier at det innen revidert statsbudsjett 2022 skal utredes hvorvidt arbeidet med ENØK-tiltak med kjent og velprøvd teknologi og egen strømproduksjon i husholdningene skal flyttes til Husbanken.

Regjeringen bes også sikre at Enova benytter rammen til husholdninger som følger av Enova-avtalen. Regjeringen skal i statsbudsjettet for 2023 redegjøre for arbeidet med ENØK-tiltak i husholdningene. 

Andre punkter innen energi og klima:

  • Stortinget ber regjeringen legge til grunn at anbud i fylkeskommunal ferje- og båttrafikk så langt det lar seg gjøre skal baseres på nullutslippsteknologi, og kompensere fylkeskommuner for merkostnader knyttet til dette.

  • Stortinget ber regjeringen utarbeide en plan med et sett tiltak som skal redusere energibruken i bygg med minst 10 TWh i 2030, og øke strømproduksjonen i bygg. Planen skal presenteres i forbindelse med statsbudsjettet 2023.

  • Stortinget ber regjeringen vurdere ordninger som støtter opp om etablering av lokal energiproduksjon, energieffektivisering og etablering av ladeinfrastruktur i borettslag.

  • Stortinget ber regjeringen utrede og legge frem forslag om hvordan man kan likestille GA kjøretøy som kjører på biogass, med el- og hydrogendrevne biler i bomringene snarest mulig og i løpet av 2022

  • Stortinget ber regjeringen utrede forslag om krav om nullutslipp og fossilfrie bygg- og anleggsplasser i offentlige anbud, i løpet av 2022.

  • Stortinget ber regjeringen utrede forbud mot bruk av fossile brensler på byggeplasser og melde tilbake til Stortinget senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2022.

  • Stortinget ber regjeringen legge til rette for realisering av storskala grønn hydrogenproduksjon. 

  • Stortinget ber regjeringen gå i dialog med industrien og utrede hvordan norsk ammoniakkproduksjon kan elektrifiseres.