Langset RME For Nett
Tore Langset er fungerende direktør i Reguleringsmyndigheten for energi (RME). Han forklarte at RMEs nye samarbeidsforum skal fremme effektiv ressursutnyttelse, sikker kraftforsyning, kompetanseøkning og en felles forståelse for kraftsystemutvikling.
Norges kraftbransje i framtiden – Sterkestes rett eller plass til alle?

Nettselskap skal digitaliseres gjennom nytt forum, sier RME

Energi

Et nytt forum skal samle nettselskaper og fremme digitalisering som gir store gevinster når de utvikles i fellesskap. RME lanserte planer om form og fremdrift på Samfunnsbedriftene Energis seminar den 5. oktober.

Målet er å skape et forum for digitalisering samt å lage et veikart for at aktørene i bransjen skal kunne dele informasjon seg imellom. Det forklarte fungerende direktør Tore Langset i Reguleringsmyndigheten for energi (RME) under sitt innlegg på seminaret som fant sted i Gamle Logen i Oslo.

- Vi tenker at dette forumet ikke bare skal være et diskusjonsforum, men et strategisk forum som kan samle bransjen og sette retning for digitaliseringen.

Frivillighet skal gjelde

Langset vektla at fusjoner og oppkjøp fortsatt skal være basert på frivillighet. Samtidig mente han det er viktig at selskapene tar grep for å øke sin kompetanse og realisere stordriftsfordeler.

- Samarbeide kan realisere noen gevinster. Men man skal finne løsninger som alle skal leve med. Vi er opptatt av at samarbeide skal lønne seg også i fremtiden uavhengig av selskapets størrelse.

RMEs prosjekt skal pågå frem til sommeren 2022. Veikartet som det jobbes med vil være et første steg på veien, og danne grunnlaget for diskusjon og videre arbeid.

- Dette er ikke myndighetenes prosjekt. Dette er myndighetene som tar initiativ til at bransjen skal samarbeide om digitalisering, og blant annet utarbeide et felles datagrunnlag. Da kan man konkurranseutsette mer av IKT-tjenestene, sa Langset under den påfølgende paneldebatten.

Bransjen skal involveres

RME vil ta kontakt med nettselskaper og relevante faggrupper for å få innspill og erfaringer. De ønsker også å ha en ekstern styringsgruppe for prosjektet, for å involvere og få input fra bransjen helt fra start av.

På spørsmål fra seminardeltagerne svarte Langset at det legges opp til et utvalg med åtte større nettselskaper i styringsgruppen. Dette fikk flere hevede øyebryn. Samtidig vil det bli gjennomført workshops med en del andre selskaper og bredere innspillsrunder for hele bransjen senere i arbeidet.

- Forum for digitalisering skal ha en litt fast form og ta føringen for å digitalisere bransjen, sa Langset.