DSC 0079

Nettselskapene får store endringer i inntekten grunnet endret regulering

Energi

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) foreslår store endringer i hvordan rammevilkår skal beregnes i reguleringsmodellen. Dersom dette gjennomføres vil det få store økonomiske konsekvenser for en rekke nettselskap.

Rammevilkårene som nettselskapene opererer under er svært ulike rundt om i Norge. Reguleringsmodellen forsøker å ta hensyn til dette og justeringen for ulike rammevilkår blir jevnlig revidert. RME har nå etter 2-3 års arbeid kommet med et forslag til hvordan justeringen skal gjøres framover. RME har også lagt ut litt info og aktuelle lenker på sine egne sider.

Samfunnsbedriftene har tatt en første gjennomgang av høringsdokumentet. Det er lett å være enige i hovedmålet med gjennomgangen av rammevilkårene. RME er tydelige på at hensikten med endringen er å gi en bedre sammenligning av selskapene. Det er derimot ikke like åpenbart at modellen alltid bidrar til mer riktige insentiver til effektiv drift, utvikling og utnyttelse av strømnettet.

Hvordan en skal finne aktuelle rammevilkår og teste at de faktisk har betydning for driften er langt fra enkelt. Nytt datagrunnlag har gitt mange muligheter, og RME har testet svært mange forhold og kombinasjoner. Resultatene de har funnet underveis er ikke åpenbart logiske. Enkelte forhold som de fleste skulle tro har betydning viser seg å ikke være signifikante i statistisk sammenheng, og andre kombinasjoner av forhold som ikke åpenbart henger sammen, viser seg å ha betydning.

Det er derfor fortsatt vanskelig å være overbevist om at modellen med de foreslåtte endringene, viser det hele og fulle bildet for alle selskap. Men den kan kanskje gi et noe mer korrekt bilde enn tidligere.

Nye korrigeringer gir imidlertid også økonomiske utslag for selskapene. Den totale inntektsrammen forblir uendret, men det vil bli betydelige omfordelinger mellom selskapene. De 3 største selskapene vil få en samlet økning av inntektsrammen med 104 millioner kroner. Øvrige selskap vil få tilsvarende reduksjon.

Det vil riktignok bli små endringer for de fleste selskapene, men 32 selskap vil få inntektsrammen redusert med mellom 3 og 9 prosent. Noe som vil gi sterkt redusert avkastning på kapitalen for disse selskapene. For selskap som har investert langsiktig og rigget seg innenfor dagens regulering er det svært utfordrende å få slike store negative endringer med kort varsel.

Selv om korrigeringen for ulike rammevilkår kanskje blir mer korrekt er det god grunn til nok en gang å stille spørsmål ved enkelte elementer i dagens modell. Både når det gjelder vektleggingen av egne kostnader i forhold til normkostnaden, og ved om den gir de rette incentivene til å bygge framtidens nett. Bransjen går snart fra en 40/60 fordeling til en 30/70 fordeling i beregningen av inntektsrammer. Alle trinnene i reguleringen har nylig blitt endret eller er i ferd med å endres. Det kan definitivt tyde på at modellen er et stykke fra perfekt. En endring til 50/50 ville ved alle endringer av modellen gitt en mykere overgang til det nye regimet og absolutt være å foretrekke. En slik endring ville også automatisk inkludere alle stedegne forhold. Det kan argumenteres for at det vil redusere det kortsiktige økonomiske effektiviseringspresset, men det er ikke åpenbart at det vil være en ulempe. En langsiktig fornuftig nettutbygging og drift kan være like lønnsomt over tid.

Samfunnsbedriftene vil studere høringen nærmere i sommer og komme tilbake med mer informasjon i august.

Høringsfrist overfor RME er 20. september. Vi tar gjerne i mot innspill i hele perioden fram til 15. september.