Strømmast II

Nettselskapenes avkastning kan bli lavere

Energi

NVEs referanserente kan bli justert ned, dersom direktoratet følger anbefalinger fra konsulentbyråene Pöyry Management Consulting og Menon Economics. Fristen for å komme med innspill er 15. september.

Tariffene i nettet skal dekke inn selskapenes faktiske kostnader, samt avkastning på den investerte kapitalen. Avkastningen beregnes på basis av NVEs referanserente.

Konsulentrapporten gjennomgår elementene i modellen som benyttes for å fastlegge referanserenten. Modellen er sammensatt av risikofri rente, et markedspåslag, samt gjeldskostnader. Forslaget innebærer at renten blir justert ned fra dagens nivå på 6,32 til 5,84 prosent.

Dette er blant annet fordi den risikofrie rentesatsen som benyttes i modellen, også kalt realrenten, nedjusteres fra dagens 2,5 prosent til 1 prosent. Konsulentrapporten peker på utviklingen i internasjonale kapitalmarkeder som bakgrunn for dette forslaget.

Norske nettselskap står overfor store investeringer i årene fremover, for å sikre at det norske nettet er robust og oppdatert for å møte kommende endringer i kraftsystemet. Det er anslått at 90 milliarder vil bli investert på distribusjons- og regionalnettnivå i løpet av perioden 2015-2025.

«Selv om en halv prosents nedjustering i referanserenten ved første øyekast er lite dramatisk, er KS Bedrift kritisk til forslaget. Vi mener det må tillates en reell avkastning på investeringer. I dette tilfellet blir avkastningen på egenkapital for liten» sier Asle Strand, direktør i KS Bedrift Energi.

Han påpeker at forslaget om endret NVE-rente bør sees i sammenheng med foreslåtte lovendringer som åpner for at livselskaper kan investere i en større del av selskaper.

«Om det er ønskelig å gjøre nettselskap attraktive for andre langsiktige, profesjonelle investorer må avkastningen på kapital være bedre enn dette forslaget», sier Strand.

Fristen for å komme med innspill til NVE er 15. september. KS Bedrift Energi vil gi et grundig svar i høringen, basert på innspill fra våre medlemsbedrifter.

Les rapporten her og send oss dine innspill i god tid før høringsfristen.