Nord Salten Kraft (2)
Foto fra Nord-Salten Kraft.

Norske myndigheter har et ansvar for digitaliseringen av kraftsystemet

Energi

Vi trenger myndigheter som ivaretar og utvikler det norske energieventyret gjennom rammebetingelser som styrker vilje og evne til ny samhandling mellom mennesker og teknologi, skriver artikkelforfatterne.

Vår evne og vilje til å bruke teknologi for å temme vannkraften er en viktig suksessfaktor i den norske energihistorien. Kraftbransjens mål har fra første dag vært sikker og trygg forsyning av strøm til sluttbruker. Resultatet er økt produksjon og stabil overføring som har vært drevet fram gjennom 100 år med endringsvilje og teknologi som verktøy.

Digitalisering er derfor ikke en ny og ukjent faktor for kraftbransjen. Men energi er nå en bransje i full transformasjon der digitaliseringstakten er økt betydelig. Vesentlige drivere er «de tre D’er», det vil si dekarbonisering, digitalisering og desentralisering. I praksis ser vi at elektrifisering brøyter vei for nye og ambisiøse politiske mål, utvikling og bruk av ny teknologi så vel som bedre menneskelig samhandling på tvers av regioner og nasjoner. For kraftbransjen er digitalisering nå et spørsmål om «license to operate», med fornybar og sikker leveranse for øye. Samtidig ser Norge og kommersielle aktører et nytt norsk næringsbein med et eksportmarked estimert til svimlende 169 – 390 mrd EUR.

I dette bildet mener vi at digitalisering gjennom kommersialisering og mer effektiv driftskoordinering bør være to sider av samme sak. Kraftbransjen kan og skal effektivisere samt utvikle samarbeid, systemer og drift. Samtidig har kraftaktørene generelt, og nettselskapene spesielt erfaring, kompetanse og testplattformer for nye, bedre løsninger både for egen drift og nye næringsbein for Norge.

Samhandling mellom ulike aktører er derfor et nøkkelbegrep for å lykkes. Og nettopp her har energimyndighetene en viktig tilretteleggerrolle for å styre ressursene i riktig retning og åpne for effektiv samhandling og erfaringsoverføring på tvers. Basert på våre erfaringer med kraftbransjen og digitaliseringsarbeid har vi spilt inn fem konkrete ambisjoner vi mener er vesentlig for videre myndighetsutøvelse:

  1. Myndighetene må påse at det etableres et overordnet målbilde for arbeidet med driftskoordinering og digitalisering. Dette bør åpne for driftsforbedring så vel som kommersialisering og styrket, norsk konkurransekraft.

  2. Sett krav til identifikasjon og realisasjon av gevinster fra første dag og la dette være styrende for oppgaver og prioritet i offentlige gjennomføringsplaner.

  3. Prioriter innovative prosesser og sett forventninger til framdrift og bruk av pilotprosjekter.

  4. Etabler tydelige og forutsigbare beslutningsprosesser samt porteføljestyring for prosjekter som har ressursbegrensninger.

  5. Ta i bruk verktøy som «regulatoriske sandkasser» for å imøtekomme nye forretningsmodeller, dele erfaring og gi felles incentiv i grensesnittet mellom strengt regulerte monopolvirksomheter og kommersielle aktører.

Vi merker oss at Tina Bru nylig lanserte bruk av «hurtigspor» i næringspolitikken. Det er en god start og vi har store forventninger til at hun tar med seg dette videre og introduserer et solid rammeverk for digital utvikling av kraftbransjen i meldingen om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser som legges fram før sommeren. Vi trenger ikke en ny statusgjennomgang for energi. Vi trenger myndigheter som ivaretar og utvikler det norske energieventyret gjennom rammebetingelser som styrker vilje og evne til ny samhandling mellom mennesker og teknologi.

(Kronikken er tidligere publisert i Europower)