Solel02.jpg
Foto: iStock

NVE foreslår å innføre abonnert effekt som tariffmodell

Energi

NVE sendte i dag ut høring på endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. De største endringene NVE foreslår er å innføre abonnert effekt som tariffmodell for uttak i distribusjonsnettet.

På nettsidene skriver NVE: Strømkundene skal ha et abonnement som er tilpasset hvor mye strøm de vil bruke på én gang. For forbruk utover abonnementet, betaler kunden høyere nettleie. Nettselskapene beregner og informerer den enkelte kunde om hvilket abonnement som gir lavest kostnad over året basert på historisk forbruk. NVE foreslår også at energileddet kun skal dekke marginale tapskostnader i nettet.

Forskrift om kontroll av nettvirksomhet skal sikre at kraft overføres til riktig leveringskvalitet og pris, og at nettet utnyttes og utbygges på en sikker og samfunnsmessig rasjonell måte. Gjeldende regelverk gir nettselskapene stor grad av frihet i utforming av tariffer. Det er behov for å endre regelverket for utforming av uttakstariffer i distribusjonsnettet som følge av pågående endringer i kraftsystemet.

Bakgrunnen for forslaget er at strømforbruket blir mer energieffektivt, men også mer effektkrevende ved at forbrukerne ønsker å bruke mer strøm på én gang. Nye produkter og bruksområder tilsier at forbruket vil variere mer over tid, med høyt forbruk i korte tidsrom. NVE mener at dersom dagens tariffpraksis videreføres, forventes det at denne utviklingen vil bli forsterket over tid. Dermed må nettselskapene investere i økt nettkapasitet. Kostnadene fordeles på brukerne av nettet, og resultatet er at nettleien går opp. Videreføring av dagens tariffpraksis kan lede til at noen strømkunder i svært liten grad bidrar til å dekke felleskostnadene i nettet. Disse kostnadene skyves da over på resterende nettkunder i form av økte tariffer. Samtidig med at forbruket blir mer effektkrevende, skjer en økende andel av kraftproduksjonen med fornybare teknologier som i begrenset grad kan styres etter behovet for kraft. NVE mener nettleien i større grad skal gjenspeile hvordan kostnadene i nettet oppstår.

Vi har møte i nettariffutvalget onsdag i neste uke og da vil høringsforslaget være gjenstand for grundig gjennomgang og debatt.

Vi kommer tilbake til våre synspunkter etter innspill fra våre medlemsbedrifter.

For øvrig er høringsfristen satt til 1. mars.

Og NVE tar sikte på at forskriftsendringene skal tre i kraft 1. januar 2019, 1. januar 2021 og 1. januar 2022.