Kjetil Lund - foto NVE - for nett.jpg
Har vi fått "keiserens nye klær" i forslaget til utjevning av nett-tariffene? Bilde: NVE-direktør Kjetil Lund; Foto: NVE.
Forslag for utjevning av nettleie er på høring:

NVEs utjevningsmodell er lite konkret

Energi

NVE foreslår en tilskuddsordning som ser veldig lik ut posten over statsbudsjettet til nettutjevning som det ble bevilget penger over frem til 2017. Samtidig er det veldig uklart hvordan denne skal finansieres og utformes. Fortsatt mener NVE at fusjoner og konsolidering vil løse det meste rundt ulikheter i nettleien.

Uten å ha gått gjennom alle detaljer i rapporten som NVE la frem 19.11 er det påfallende lite nytt direktoratet her legger frem.

Etter en vurdering av ulike modeller faller NVE ned på at tilskudd til reduksjon av høy nettleie er det som best sikrer at man beholder insentivene til en effektiv strømforsyning.

Dette er en interessant konklusjon all den tid NVE i samme rapport sier at «Insentivene er da uendret for selskap som ikke mottar tilskudd. For selskap som mottar tilskudd, vil insentivene i noen grad bli svekket.»

Som vi har sett tidligere fra NVE er konsolidering og fusjoner den «løsningen» de i første omgang lener seg på når det gjelder utjevning av nettleien. Helt i tråd med det som er ønsket fra Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

NVE skriver lite konkret i denne rapporten om hvordan den foreslåtte tilskuddsordningen skal se ut. I følge rapporten er formålet med en tilskuddsordning å redusere kostnadene for kundene med høyest leie. Det er vel og bra. Men i tillegg må vi få en langsiktig og god løsning på hvordan finansieringen skal være.

Det mest konkrete NVE skriver i rapporten om den foreslåtte ordningen er følgende: «Tilskuddsordningen bør være utformet slik at nettselskapene i størst mulig grad beholder insentivene til kostnadseffektivitet.»

En langsiktig og reellt utjevnende ordning

KS Bedrift har ingen sterke synspunkter på hvordan en utjevning av nettleien skal se ut. Det viktigste fra vår side er at vi får på plass en ordning som på en robust og langsiktig måte og uten årlige budsjettavklaringer i Stortinget, vil sikre en betydelig utjevning av nettleien.

KS Bedrift mener NVE burde ta inn over seg at Stortinget ønsker en god utjevningsmodell. Vi oppfatter også Stortingets vedtak som at de gjerne ser at bruk av strømnettet skal betales som mye annen sentral og felles infrastruktur i samfunnet.

Der følges ofte frimerkeprinsippet, det være seg porto, mobilbruk, bredbånd og vegavgift.

Høringsfristen er 8. januar 2020. KS Bedrift vil gå grundig gjennom høringen i tiden fram mot nyttår og komme med et konkret forslag til hvordan utjevningen bør gjennomføres. Kom gjerne med innspill.