trine.jpg
Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen (Venstre)

Ny blågrønn regjering

Energi

I løpet av helgen ble det klart at Venstre går inn i regjering sammen med Høyre og Frp. Vi har store forventninger til at Venstre vil føre en grønnere politikk i regjering. Det er positivt at regjeringsplattformen inneholder formuleringer om vannkraft, klare ambisjoner om bredbånd og gode intensjoner om økt forskning og innovasjon.

 

Nytt skatteregime for vannkraften?

Regjeringsplattformen slår fast en selvfølgelighet: «den regulerbare vannkraften vil fortsatt være ryggraden i energisystemet vårt. Med et stadig mer uregulerbart europeisk kraftsystem, er vannkraften et fortrinn for Norge i overgangen til økt bruk av fornybar energi i transportsektoren.» Vi er svært tilfredse med at den nye regjeringen vil sette ned et ekspertutvalg som skal gå igjennom skatteregimet for norsk vannkraft. Vi antar at kraftbransjen får mange plasser rundt dette bordet og at resultatene vil bli at skattetrykket på sektoren foreslås redusert.

Vi i KS Bedrift Energi er enige i at et grønnere Europa vil gi muligheter for innenlands verdiskaping basert på våre energiressurser, og at det er et stort potensiale for å utnytte de mulighetene dette gir til lønnsom produksjon og videreforedling av norsk kraft.

Det skulle samtidig bare mangle at den nye regjeringen «vil (..) sørge for gode og stabile rammebetingelser for kraftproduksjon, samtidig som også naturhensyn ivaretas». Som vi har skrevet tidligere kan det bli mange interessante diskusjoner i regjeringslunsjene om vern og bruk av norsk natur til kraftproduksjon.

 

Egenprodusert strøm

Mange private husstander på Østlandet installerer nå solceller på taket og aktørene som tilbyr dette har opplevd en sterk vekst i interessen i 2017. Regjeringens ønsker å «vurdere tiltak for å gjøre det enklere å koble egenprodusert energi til strømnettet.»

Det er bra at husstandene blir mer bevisste på sitt kraftforbruk. Det norske kraftsystemet er imidlertid bygd opp rundt etterspørsel etter kraft, og på den måten vet kraftselskap hvor mye de skal produsere og selge. Vi vil påpeke at betingelsene for småskala produksjon enn så lenge fremstår som noe uklart. Det er viktig at enkeltaktører ikke får konkurransevridende fordeler som fører til unødvendige forstyrrelser i landets godt fungerende energisystem.

Mens vi på den ene siden mener det er positivt at husholdninger får reelle valg knyttet til egen forbruksprofil, er det også et samfunnsmessig regnestykke som må gå opp. Tiltakene regjeringen skal foreslå må derfor være basert en samfunnsøkonomisk rasjonell tilnærming.

 

«God» bredbåndsinfrastruktur

Videre skriver den nye regjeringen at den skal satse på digital infrastruktur. Det skal legges til rette for «god» bredbåndsinfrastruktur og 4G/5G-dekning over hele landet. Vi er spente på hva «god» faktisk innebærer.

Regjeringen vil satse på å sikre trygge, alternative kjernenett og ytterligere fiberkabler til utlandet.

Våre medlemsbedrifter er beredt til å bidra til et alternativt kjernenett og vi forutsetter at bransjen tas med i dette arbeidet.

Det er bra at den nye regjeringen tar sikte på å bidra i områder hvor kommersielle aktører ikke ønsker å bygge ut bredbånd. Her mener vi regjeringen må øke støtten til utrulling i distriktene. Det er også viktig at det avsettes ressurser til å fremstille en god oversikt over mangler i infrastrukturen, for bedre å kunne prioritere tildeling av midler. Når lokal og regional bredbåndsinfrastruktur knyttes sammen, vil det bidra til å øke kommunikasjonssikkerheten her til lands. Det bidrar også til å tilrettelegge for etableringen av nye industrier, som datalagring.

 

Forskning og innovasjon

Venstre og Høyre profilerer seg som sterke kunnskap-partier og regjeringserklæringen inneholder mange formuleringer om forskning og innovasjon. Vi er enige i at det «kan skapes mange nye jobber i Norge med høy verdiskapning gjennom kunnskap, forskning og innovasjon».

På dette punktet skriver partiene følgende: «For å styrke mulighetene må det satses mer på ny, grønn teknologi, forurenser må betale og vi må utvikle markeder for nullutslippsløsninger. Det må bli lettere å skape nye bedrifter og mer lønnsomt å investere i norske arbeidsplasser.»

Et av kulepunktene i regjeringsplattformen innebærer at det skal utarbeides en helhetlig strategi for forskning, teknologiutvikling og bruk av hydrogen som energibærer. Norsk kraftbransje kan ta en særskilt rolle i tiden fremover for å utvikle ny grønn teknologi.

 

Avslutning

Regjeringserklæringen inneholder mange «vurderer», ja faktisk så mange som 90 sammenlignet med 31 i Sundvolden- erklæringen (i følge NRK). Med dette legges det opp til at mange nye diskusjoner skal tas innenfor trekløveret. Allikevel er vi i KS Bedrift Energi stort sett fornøyde med plattformen og gratulerer med dette Venstre, FrP og Høyre med forhandlingene.

Nå venter vi i spenning på å se hvordan statsråd-kabalen blir, og vi antar at flere utskiftninger og departementsbytter vil bli annonsert i løpet av uken.