John Schnobrich Unsplash For Nett
Det må forventes at digitalytelsesloven vil berøre flere viktige punkter i et avtaleforhold. (Foto: John Schnobrich / Unsplash)
Høringssvar om digitalytelsesloven

Ny forbrukerkjøpslov for digitale ytelser kan medføre justering av avtaler

Energi

Samfunnsbedriftene har levert høringssvar til et lovforslag som vil ha betydning for medlemmer som leverer, eller vil levere, digitale ytelser – eksempelvis strømmetjenester. Loven vil berøre ting som bindingstid, erstatningsansvar og avtaleoppsigelse.

Regjeringen har lagt fram forslag til lovfestede forbrukerrettigheter ved levering av digitale tjenester. De som i dag leverer innholdstjenester vil måtte gjennomgå standardavtaler for strømmetjenester. Samtidig vil loven kunne sette rammer for pågående og fremtidige digitale innovasjonsprosesser i grensesnittet mot forbrukere. 

Forholdet mellom næringsdrivende og forbrukerne er regulert i flere ulike lover. På samme måte som forbrukerkjøpsloven regulerer salg av ting til forbrukere foreslås det å lovfeste forbrukerrettigheter ved levering av digitale ytelser.

Lovforslaget er en oppfølgning av EU-direktiv 2019/770 som er «fullharmoniserende», det vil si at det er begrenset adgang til å gjøre endringer ved implementering til norsk rett. 

Standardavtaler må trolig endres

Loven regulerer kjøp der vederlaget er i en eller annen form for penger. Imidlertid vil den også inkludere kjøp der motytelsen helt eller delvis kommer i form av personopplysninger (data). Det vil ikke være adgang til å fravike loven til ugunst for forbrukerne. Loven setter derfor en form for «nedre grense» for hva som kan avtales.

For flere digitale tjenester er det i dag utstrakt bruk av standardavtaler og leverandører bør forberede seg på å endre disse i samsvar med endelig lov når denne er vedtatt.   

Det må forventes at loven vil berøre flere punkter som i dag er sentrale i et avtaleforhold. Dette gjelder forhold som: begrenset rett til å avtale bindingstid, mulig erstatningsansvar også for ikke-økonomisk skade, automatikk i oppsigelse av avtale ved utelatt betaling og lovvalg ved ytelser med kombinasjon av ting og digitale tjenester. 

Rask utvikling fordrer god dialog

Digitale ytelser er gjenstand for rask utvikling og transformasjon. Vi må derfor forvente at loven vil bli benyttet på ytelser - og i sammenhenger vi i dag verken forstår eller klarer å se for oss.

Lovutkastet behandler også områder som kan vise seg å være praktisk vanskelige å følge opp eller som gir uventede resultater for aktørene. 

Samfunnsbedriftene har i sitt høringssvar oppfordret til jevnlig dialog mellom myndighetene og berørte aktører for å unngå unødige tvister og sikre en god utvikling av praksis. 

​Høringssvaret finner du i boksen oppe til høyre.