Hjemmeladning Av Elbil Norsk Elbilforening (2)
Den nye nettleien vil blant annet gjøre det billigere å "hjemmelade" elbilen sin på tidspunkter da det er færre som bruker strøm. (Foto: Norsk elbilforening).
Nett-tariffen skal endres

Ny nettleie fremmer smartere bruk av strøm

Energi

– Vi er positive til forslaget til ny nettleie. Det gir en tydelig endring for å sikre god nettstruktur til lavest mulig kostnad for strømkundene, sier direktør Cecilie Bjelland i Samfunnsbedriftene Energi.

– Norge må elektrifiseres for at vi skal nå våre klimamål. Den nye nettleien vil bidra til et jevnere strømforbruk utover døgnet slik at man kan unngå toppene. Alternativet ville vært å bygge ut nettet mange steder, noe som både blir dyrere for strømkundene og gir større naturinngrep, sier Bjelland.

– Samtidig får nettselskapene rom for å tilpasse nettleien til lokale forhold, sier direktør Cecilie Bjelland i Samfunnsbedriftene Energi, legger Bjelland til. 

– Ved å justere sitt opprinnelige forslag, har Reguleringsmyndigheten for energi (RME) vist vilje til å imøtekomme høringsinnspill. Samtidig pekes det ut en tydelig retning for effektiv bruk av vårt felles strømnett.

– Djevelen er som kjent i detaljene, og det er noen punkter vi kunne ønske oss annerledes. Men det viktigste nå er framdrift og retning på dette arbeidet, påpeker hun.

Samfunnsbedriftene er særlig fornøyd med:

  • Det legges opp til en forenkling når forslag om obligatorisk effektledd fjernes og tariffmodellen begrenses til energiledd og fastledd. Dette vil lette nettselskapenes formidling av ny modell, så vel som kundenes mulighet til å forstå oppbygningen.

  • Det er fremdeles mulighet for tilpasninger og smidige løsninger innen modellen når det åpnes for at energileddet kan være større enn marginalt tap, men begrenset oppad til 50 prosent av inntektene. Samtidig som vi forstår det slik at nettselskapet får nødvendig fleksibilitet til å utforme fastleddet, gitt at det er knyttet til kapasitet.

  • Selskapene får fortsatt anledning til å effekt-tariffere store næringskunder, og med fleksibilitet i måleperioden i spennet fra ett døgn til en måned.

– Vi vil gå grundig inn i forslaget og blant annet vurdere konsekvensene av en foreslått fast grense på 100.000 kwh som skille mellom næring og husholdning. Vi vil også se nærmere på det vi forstår er et krav om incentivordninger knyttet til tidsdifferensiering for store kunder med effektprising, sier Bjelland.

– Nå er det viktig at dette arbeidet fortsetter med den gode progresjonen vi har sett det siste halvåret. Vi er glade for at RME går bort fra årelange overgangsordninger, og i stedet setter en tydelig og snarlig innføringsdato. Dette stiller også forventninger til en effektiv beslutningsprosessprosess.

– Vi er litt usikre på hvor smart det er å stille krav fra midten av året, særlig med tanke på kontroll og etterregning for å beregne hvor godt man treffer på tariffen. Så her kunne man kanskje like gjerne ventet til 1. januar 2022, avslutter Bjelland.