Mast Og Hester For Nett Iii
Høringsinnspill til RME-rapport 4/2021

Nye rammevilkår for inntektsreguleringen - høring er gjennomført

Energi

Inntektsreguleringen er i endring, og Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har nå fått innspill til sommerens høring om nye rammevilkår. Men vi forventer ingen avklaringer i år. 

RME  sendte i juni ut en svært interessant rapport på høring, for de spesielt interesserte. Samfunnsbedriftene inviterte i en nyhetssak før sommeren våre medlemmer til å komme med innspill. 

I RME RAPPORT Nr. 4/2021, Status på arbeid med ny rammevilkårskorrigering i beregning av nettselskapenes inntektsrammer blir det gjort grundig rede for det pågående arbeidet med revidering av rammevilkårene i inntektsreguleringen av nettselskap.

Samfunnsbedriftene energi har vært en aktiv deltaker i referansegruppa fra arbeidet med revidering av rammevilkårene startet. Vi får stadig tilbakemeldinger fra våre medlemmer om ulike forhold i inntektsreguleringen som virker urimelige og til dels helt uforståelige. Dette er saker som vi selvfølgelig har tatt opp med RME i det pågående arbeidet. Ytterligere innspill dukket opp som følge av webinaret vi arrangerte om temaet.

Samfunnsbedriftene har selvfølgelig levert en uttalelse og kommentert noen av temaene som behandles i rapporten. Vi er naturlig nok enige i svært mange av vurderingene RME presenterer i rapporten, da det gjennomgående sies at det meste skal vurderes nærmere og det er svært få konklusjoner som er trukket så langt.

Vi har derfor i denne omgang konsentrert oss om et utvalg av problemstillinger.  En av dem er grisgrendthet og hvordan noen av utfordringene ikke blir inkludert i korrigeringen. En annen og viktig utfordring er strømforsyning av øyer uten veiforbindelse. Ut i fra medlemmenes erfaringer er dette for dårlig og upresist behandlet i dag. Vi er også kjent med at det er et utall synspunkter på hvordan skog blir vurdert som rammevilkår. Les høringsuttalelsen for en grundigere innføring i problemstillingene.

 Vi forventer at et forslag til en revidert rammevilkårskorrigering vil bli sendt på høring før sommerferien 2022 og at eventuelle endringer vil tre i kraft fra 2023.

RME har også varslet at de vil vurdere endringer i trinn 1 i reguleringen. Inkludering av effekt og distanse er sentrale begreper i den vurderingen. Vi forventer at dette arbeidet vil bli sluttført i etterkant av arbeidet med rammevilkår.