Nett Sommer (1)

Nye rammevilkår for inntektsreguleringen - status for arbeidet

Energi

Inntektsreguleringen er i endring, men få avklaringer i år. Reguleringsmyndigheten for energi i NVE inviterer til innspill underveis i arbeidet.

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har nylig publisert en svært interessant rapport, for de spesielt interesserte. Og de bør det være en del av i nettselskapene. 

I RME RAPPORT Nr. 4/2021, Status på arbeid med ny rammevilkårskorrigering i beregning av nettselskapenes inntektsrammer blir det gjort grundig rede for det pågående arbeidet med revidering av rammevilkårene i inntektsreguleringen av nettselskap. Hensikten med rapporten er å bidra til en åpen prosess, og å gi bransjen mulighet til å komme med innspill.

Det er naturlig å vurdere rammevilkårene i modellen med jevne mellomrom. Siste store gjennomgang var i 2013. I 2018 samlet RME inn nye geografiske data om distribusjonsnettet. De nye dataene gir anledning til å oppdatere variablene. På samme tid var det naturlig å vurdere om nye eller andre rammevilkår skulle vurderes i modellen. RME satte da i gang med en ny og bred kartlegging og ba bransjen om innspill. I 2019 ble det opprettet en referansegruppe med tretten representanter fra nettselskapene og bransjeorganisasjonene.

Samfunnsbedriftene energi har vært en aktiv deltaker i referansegruppa. Vi får stadig tilbakemeldinger fra våre medlemmer om ulike forhold i inntektsreguleringen som virker urimelige og til dels helt uforståelige. Dette er saker som vi selvfølgelig tar opp med RME i egnede anledninger. Det pågående arbeidet er laget for slike diskusjoner og vi vil også i det videre arbeidet bidra for å gjøre reguleringen rettferdig for våre medlemmer.

RME har så langt trukket svært få konklusjoner om hvilke endringer som skal gjøres. Rapporten gir en god oversikt over datagrunnlaget som finnes og hvilke faktorer og muligheter som er vurdert. Samt metodikken i arbeidet. 

Samfunnsbedriftene vil etter sommerferien invitere til et webinar om temaet. Rapporten vil da bli presentert og det vil være anledning til å komme med innspill. 

Vi forventer at arbeidet med rammevilkår vil sluttføres i løpet av første halvår 2022 og at eventuelle endringer vil tre i kraft fra 2023.

RME har også varslet at de vil vurdere endringer i trinn 1 i reguleringen. Inkludering av effekt og distanse er sentrale begreper i den vurderingen. Vi forventer at dette arbeidet vil bli sluttført i etterkant av arbeidet med rammevilkår. 

Vi oppfordrer ellers våre medlemmer til løpende å melde tilbake til oss forhold som dere ønsker vi skal ta opp med NVE/RME.

Høringsfrist for innspill til rapporten om rammevilkår er 1. oktober 2021.