Havvind - foto Shaun Dakin (2).jpg
Vindturbiner til havs (Foto: Shaun Dakin)
Forskrift om fornybar energiproduksjon til havs

KS Bedrift er positiv til mer havvind

Energi

KS Bedrift Energi har sendt inn høringssvar til NVE om innspill på et forslag til forskrift om fornybar energiproduksjon til havs og til åpning av områder etter havenergilova.

-Vi er positive til havvind. Men det er viktig at alle som planlegger å søke konsesjon til fornybar energiproduksjon til havs har en god dialog med relevant netteier på land. Og det må skje tidlig i prosessen, sier direktør for KS Bedrift Energi Asle Strand.

Utgangspunktet for Olje- og energidepartementets arbeid med åpning av områder har vært Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) strategiske konsekvensutredning fra 2012.

NVE vurderte i 2018 om sentrale forhold var vesentlig endret siden 2012. I tillegg har NVE utarbeidet et forslag til hvilke områder som bør åpnes nå.

Gir tilstrekkelig grunnlag

Departementets forslag til forskrift om fornybar energiproduksjon til havs er slik KS Bedrift ser det tilstrekkelig som et grunnlag for åpning av områder for dette formål. Det er spesielt viktig at anlegg som skal knyttes til nettet i Norge blir underlagt de relevante pålegg og krav i henhold til energiloven.

For å unngå konflikter med tredjeparter, er det viktig at hele konsesjonsprosessen, inklusiv endelig godkjenning av detaljplaner, sikres lokal forankring og medvirkning fra berørte parter.

KS Bedrift har ingen kommentarer angående områdene som er foreslått åpnet.

Les høringssvaret her.