Bilde - Skutvik på Hamarøy (fotograf - Frokor).jpg
Foto: Frokor
Forslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet om innkjøpsordning som skal sikre alle tilgang til internett til alle på høring

Regjeringen foreslår innkjøpsordning som verktøy for å sikre en lavhastighets tilgang til internett for oss alle

Energi

Selv om den kommersielle utbyggingen av bredbånd er god, og selv om både staten og kommuner bidrar med midler gjennom dagens støtteordninger, vil enkelte husstander og virksomheter bli stående uten et akseptabelt tilbud. Dette krever derfor ytterligere tiltak for å sikre at alle kan delta i den digitale utviklingen. Men regjeringens forslag er lite fremtidsrettet.

For å sikre en bredbåndstilgang med en nedlastingshastighet på minimum 20 Mbit/s til alle foreslår regjeringen å innføre en innkjøpsordning kombinert med en leveringsplikt i de tilfeller dette er nødvendig.

Høsten 2019 gjennomførte regjeringen en høring av forslag til endringer i ekomloven og ekomforskriften som omfattet en lovhjemmel for leveringsplikt for bredbånd. I vår høringssuttalelse fra desember 2019 understrekte vi at 20 Mbit/s ikke er relevant som kapasitetsmål på vei inn i «gigabitsamfunnet». Vi påpekte også at finansieringen av leveringspliktige tjenester må sikres gjennom statlige midler og uten at tilbydere som pålegges slike tjenester belastes for dette.

Forslaget som nå er ute på høring skiller seg fra det som ble foreslått høsten 2019 ved at det nå legges opp til en søknadsbasert innkjøpsordning som hjemmel for myndigheten til å kunne pålegge leveringsplikt i de tilfeller hvor det for eksempel ikke mottas tilbud fra markedet, eller tilbudene ikke oppfyller kravene.

Samfunnsbedriftene er positiv til tiltak som fremmer en rask utbygging av ekomnettet med det formål å sikre en bredbåndsdekning i hele landet og dette forslaget legger et godt grunnlag. Men regjeringens uttalte mål er at 100 prosent av husstandene og virksomhetene skal ha tilbud om minst 100 Mbit/s hastighet innen utgangen av 2025. Forslaget som nå legges fram vil i praksis bety at regjeringen fjerner dette målet og at vi ender opp med en formidabel forskjell i bredbåndsdekning mellom husstandene.

I vår høringsuttalelse påpeker vi også at valg av leverandør i innkjøpsordningen eller utpeking av leveringspliktig tilbyder må hensynta krav til teknologinøytralitet og konkurransevridning.