Kadri Simson, Foto Lukasz Kobus
Kadri Simson er energikommisær med ansvar for EUs energiportefølje. (Foto: Lukasz Kobus / Den europeiske union / EC - Audiovisual Service).
EUs energiregelverk

"Ren energipakken" er på høring

Energi

«Ren energipakken» får betydning for det norske kraftmarkedet. Samfunnsbedriftene Energi skal avgi høringssvar og ber om innspill fra medlemmene innen 1. september.

EU vedtok lovpakken i 5. juni 2019, og det er implementeringen i norsk lov som nå er på høring. De fire lovtekstene som skal vurderes er forordning om beredskap i elektrisitetssektoren, revidert ACER-forordning, revidert elektrisitetsforordning og revidert elmarkedsdirektiv. Lovtekstene er merket EØS-relevante, men det gjøres en egen vurdering av dette fra norske myndigheters side.

Høringsfristen er 15. september, og Samfunnsbedriftene Energi skal svare på høringen. Vi ber derfor om innspill fra medlemmene innen 1. september. Her kan du lese mer om de ulike direktivene som forereslås revidert.

Beredskap i elektrisitetssektoren

Forordningen pålegger medlemslandene å utarbeide beredskapsplaner for å være forberedt på, og kunne håndtere, nasjonale og grensekryssende kriser.

Beredskapsplanene skal utarbeides med utgangspunkt i krisescenarioer som identifiseres etter en metode som skal utvikles av ENTSO-E. Planene skal inneholde både nasjonale og regionale, koordinerte tiltak.

Revidert ACER-forordning

I kapittel 1 videreføres oppgaver og kompetanse for ACER. Byrået skal fortsatt ha en rådgivende rolle og gi anbefalinger. ACER skal gi retningslinjer for utviklingen av utfyllende regelverk om grensekryssende handel med elektrisitet og naturgass.

Byråets kompetanse til å fatte vedtak på angitte områder der nasjonale reguleringsmyndigheter ikke kommer til enighet, foreslås videreført, jamfør artikkel 6 og 11.

Det foreslås endringer i ACERs rolle ved implementering av nettkoder og retningslinjer vedtatt som forordninger av EU-kommisjonen. Forslag fra TSO-ene og kraftbørsene om vilkår, betingelser og metoder av betydning for grensekryssende handel skal sendes til ACER for godkjenning, jamfør artikkel 5 nr. 2.

Hvis saken er av regional karakter, det vil si berører flere medlemsland, foreslås det at en undergruppe av det regulatoriske styret i ACER forbereder saken, jamfør artikkel 7.

Revidert elektrisitetsforordning

Forordningen inngår i revisjonen av den tredje energimarkedspakken fra 2009, og er en del av den såkalte "vinterpakken" eller "Clean Energy for all Europeans-pakken". Forslaget til endret forordning inneholder regler for kraftmarkedet, nettilgang og flaskehalshåndtering, prinsipper for vurdering av ressursdekning og kapasitetsmekanismer.

Den har i tillegg bestemmelser om det europeiske nettverket av transmisjonssystemoperatører for elektrisitet (ENTSO-E), regionale koordineringssentre (RCC, tidligere regionale sikkerhetskoordinatorer, RSC), transmisjonssystemoperatører (TSO), en enhet for europeiske distribusjonssystemoperatører (europeisk enhet for DSOer) samt nettkoder og retningslinjer.

Forslaget til endret forordning viderefører prinsippene i gjeldende forordning, men har også nye presiseringer og bestemmelser.

Revidert elmarkedsdirektiv

Europakommisjonen la den 30.11.2016 fram forslag til et revidert elmarkedsdirektiv i forbindelse med "Clean Energy For All Europeans"-pakken. Direktivet inngår i revisjonen av den tredje energimarkedspakken fra 2009.

De sentrale prinsippene i gjeldende direktiv (2009/28/EF) videreføres og regelverket videreutvikles, blant annet på bakgrunn av at det grønne skiftet og satsning på fornybar energi i Europa gir nye utfordringer for markedet. Forbrukerne og betydningen av det indre markedet vektlegges.