Vannkraft10.jpg
iStock
Høring om retningslinjer for utøvelse av systemansvaret

Det norske kraftsystemet og Statnetts rolle

Energi

Forslag til retningslinjer for utøvelsen av systemansvaret er sendt ut på høring fra Statnett. Vår frist for innspill fra medlemmene er 5. februar.

I 2019 ble det gjort endringer i forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (fos). Dette innebærer en utvidelse av fos para. 28a som pålegger systemansvarlig å utarbeide ytterligere forslag til retningslinjer for utøvelsen av systemansvaret. 

Dokumentet inneholder retningslinjer om en rekke bestemmelser i systemansvarsforskriften, herunder regulerstyrke og effektreserver, marked for regulerkraft, anstrengte driftssituasjoner, spenningsregulering og reaktiv effekt osv.

Statnett har bedt om eventuelle kommentarer til deres forslag og frist for innsendelse av høringssvar er 7. februar. KS Bedrift ber om at innspill til høringssvar sendes til Arne Jakobsen innen 5. februar.

Her finner du forslaget fra Statnett