Kraftledninger03 Istock For Nett
Foto: iStock
Høring fra RME:

Nettreguleringen er på høring på flere punkter

Energi

Gjennomfaktureringen justeres, det blir nå tydelig at dette kan avgrenses til forbrukerkunder. Det foreslås også et nytt standardgebyr for manuelt avleste målere. Samfunnsbedriftene støtter mye av det som foreslås, men vil gjerne ha dine innspill.

RME ønsker innspill på en rekke områder i sitt høringsbrev. De viktigste er som følger:

Endringer i avregningsforskriften

RME foreslår endringer i bestemmelser om gjennomfakturering, blant annet en presisering av at nettselskapet ikke har anledning til å knytte adgang til gjennomfakturering av forbrukere opp mot krav til gjennomfakturering av næringskunder.

De foreslår også en presisering av at sluttbrukere har plikt til å gi nettselskapet adgang til strømmåleren, for å klargjøre en eksisterende forpliktelse.

De foreslår også noen presiseringer og endringer i bestemmelsene knyttet til nettselskapenes nøytralitet. Det er ikke hensikten å innføre nye krav, men å klargjøre forskriftsteksten. Videre foreslår de en oppdatering av bestemmelsen om overtredelsesgebyr, slik at denne omfatter flere bestemmelser i avregningsforskriften.

Endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet

I forskrift om kontroll av nettvirksomhet foreslår de å fastsette en tariff for håndtering og kontroll av manuelt avleste måledata. Nettselskapene kan i dag selv beregne en slik tariff for å dekke merkostnader forbundet med manuelt avleste måledata, etter forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 17-6.

RME mener informasjon fra nettselskapene viser at de har ulik praksis for hvilke kostnader de legger til grunn for tariffen, og at kunder i noen tilfeller blir avkrevd en tariff som er satt for høyt. Forslaget om endring innebærer at størrelsen på denne tariffen blir standardisert, ved at beløpet blir fastsatt i forskrift.

Det foreslås 1500 kr +mva pr år. Dette er lavere enn det de fleste praktiserer i dag. Til gjengjeld vil det ikke lenger bli stilt krav om årlig stedlig kontrollavlesing. Samfunnsbedriftene tviler på om det nye gebyret dekker merkostnadene for de manuelle målerne.

Høringsfristen til RME er 20. august, og vi ber om innspill innen 10. august.