Kraftstasjon01.jpg
Foto:iStock
Funksjonelt skille for nettselskapene

Samfunnsbedriftene er skuffet over at regjeringen ikke lytter til kraftbransjen

Energi

Den 30. oktober oversendte regjeringen en proposisjon til Stortinget med forslag til endringer i energiloven. Forslaget går ut på at nettforetak med 10 000 eller færre nettkunder skal få unntak fra kravet om funksjonelt skille. Endringen skal tre i kraft 1. januar 2021.

Gjennom en rekke høringer har Samfunnsbedriftene tidligere gitt uttrykk for vårt syn på et funksjonelt skille for nettselskapene. 

Etter vår mening vil et krav om et slikt funksjonelt skille være unødig byråkratisk og fordyrende for mindre selskap, samtidig som eventuelle gevinster for samfunnet er høyst usikre. EU har til sammenligning innført og grundig begrunnet sin beslutning om at selskap med mindre enn 100 000 nettkunder ikke omfattes av dette kravet.

- Samfunnsbedriftene er skuffet over at regjeringen ikke lytter til bransjen og vi er forundret over at de virkelig mener at norske nettvirksomheter skal være mer formalistiske og byråkratiske enn tilsvarende EU selskap, sier direktør for Samfunnsbedriftene Energi, Cecilie Bjelland.

- Vi vil nå følge opp politiske partier på Stortinget og setter vår lit til at et flertall ikke ønsker denne konkurranseulempen for norske selskap. I tillegg mener vi subsidiært at iverksettelsen må utsettes. Det er uhørt og ikke i samsvar med god forvaltningspraksis at det ikke gis mer tid til omstilling for selskapene, avslutter Bjelland.

 

Rejeringens proposisjon finner du her.