iStock-496583128.jpg
Foto: iStock

Statnett har sendt ny tariffmodell på høring

Energi

Denne uken sendte Statnett ut forslag til ny modell for sentralnettstariffen på høring. Som kjent pågår det store investeringer i nytt og eksisterende nett, dette er bakgrunnen for vurderingen av behovet for økt tariffnivå i årene fremover og behovet for en endret tariffmodell

Statnett skriver på sine nettsider at «målet er å etablere en modell som er bedre tilpasset de omfattende endringene kraftsystemet står overfor og dermed legge til rette for en mer samfunnsøkonomisk effektiv utvikling og utnyttelse av kraftsystemet.»

Statnett har over en lengre periode arbeidet med evaluering og videreutvikling av tariffmodellen for sentralnettet.

Statnett foreslår videre å droppe k-faktoren. Dagens k-faktormodell ble ifølge Statnett ikke innført for å gi et signal til lokalisering i nettet.

I praksis gir den et lokaliseringssignal, men det reflekterer ikke langsiktige nettkostnader på en god måte. Modellen belønner forbruk som er tilknyttet samme punkt som produksjon i transmisjonsnettet, men gir ingen reduksjon til forbruk i nærliggende punkt.

«Det at forbruk og produksjon er tilknyttet samme punkt i transmisjonsnettet reduserer ikke uten videre kostnadene, fordi nettet må dimensjoneres for å håndtere at høyt forbruk og høy produksjon bak samme punkt ikke opptrer samtidig.» skriver Statnett.

Videre slår de fast at: «Dagens K-faktor er utformet på en måte som gjør at tariffreduksjonen øker med økte kostnader i transmisjonsnettet. Det er ingen samfunnsøkonomisk begrunnelse for økte forskjeller i tariff mellom punkter med og uten produksjon. Vi ønsker på denne bakgrunn å avvikle K-faktormodellen».

Statnett foreslår isteden et nytt lokaliseringssignal som skal gis til forbruk i overskuddsområder og til både produksjon og forbruk i underskuddsområder. De definerer overskudds- og underskuddsområder ut fra effektbalansen i hvert område.

Vi vil drøfte disse forslagene til endringer med våre medlemsbedrifter og sende vårt høringssvar innen fristen 16. mars.