Kraftledninger05 Istock For Nett
Foto: iStock

Statnett skal ta høyde for 220 TWh forbruk i 2050

Energi

Statnett lanserte 30. september Nettutviklingsplanen for 2021, som ser for seg investeringer fram mot 2050. Der anslås det at det er behov for å investere 60-100 milliarder kroner, inkludert investeringer i havnett innen 2030.

Statnetts hovedbudskap i nettutviklingsplanen er å:

  • Møte en forbruksvekst opp mot 220 TWh i 2050
  • Øke tempoet i nettutviklingen, og planlegge spenningsoppgradering til 420 kV i regioner med stor aktivitet og alle transportkanaler innen 2040
  • Planlegge for havnett både som systemansvarlig og planlegger, og legge til rette for en første hybridforbindelse innen 2030
  • Etablere områdeplaner som viser målnett i regionene og koordinerer system- og anleggstiltak, reinvesteringer og ny kapasitet – i tett samarbeid med regionale nettselskaper
  • Utøve en aktiv planrolle for å sikre rasjonell nettutvikling og tilknytning
  • Samarbeide med bransjen innenlands og utenlands for å løse samfunnsoppdraget 

Store investeringer

Statnett legger opp til tett samarbeid med regionale nettselskap for å nå de store målene. Det skal lages felles områdeplaner med en koordinering av behovene for økt kapasitet, fornyelse og vedlikehold, i samarbeid med nettselskap og kunder. Områdeplanene skal beskrive hvordan nettet i et område skal se ut og hvilke system- og markedstiltak som kan bedre driften og frigjøre kapasitet. Statnett forventer at det regjeringens nedsatte utvalg for å se på prosessene i nettutbygging skal gi signaler til alle nettselskaper om at de gjør nødvendige investeringer for å møte behovene.

Statnett ser at det er store behov for å investere kraftig for et sterkt strømnett framover. Det er planlagt at alle sentralnettlinjer skal være på 420 kV mot regionalnettlinjer på 130 kV innen 2040. Alle storbyer og områder med høy aktivitet, samt de store transportkanalene skal ha et ferdig oppgradert nett på 420 kV innen 2040. For Stor-Oslo, Sør-Rogaland, Bergen og omland og Haugalandet planlegger Statnett å være ferdig rundt 2035.

Høyt forbruk og høyere nettleie

Statnett vurderer tre scenarioer for forventet forbruk. Det høyeste anslaget er 220 TWh, mens 190 TWh er middels scenario og 160 TWh er lavest forventet forbruk. Til sammenligning er forbruket rundt 140 TWh i dag. Dette skyldes i stor grad elektrifisering av industriprosesser, transportsektoren og muligheter for nyetablering av industri. Statnett så et skifte i 2019, hvor det ble en markant økning i forespørsler om nettilknytning. I perioden 20010 til 2018 var forbruksveksten på under 1 % per år, men etter siste nettutviklingsplan er forespurt volum tilsvarende 5-10 % vekst i enkelte regioner.  For å være sikre på å møte fremtidens langt større kraftbehov planlegger Statnett for det høyeste scenarioet som innebærer en forbruksøkning på 80 TWh.

Statnett er tydelige på at vi må forvente at noe av disse store investeringene vil resultere i økt nettleie. Mye vil fanges opp av at vi får inn flere forbrukere i form av industriaktører og andre kunder, men det forventes også økt forbruk i transportsektoren og annen elektrifisering av samfunnet. Beregningen for økning i nettleien er at transmisjonsdelens andel av nettleien øker fra 6,1 øre/kWh til 6,6 øre/kWh i 2030.