DSC 0132

Statnetts eierskap og tariffer avklares

Energi

Statnetts rolle som enerådende eier av utenlandsforbindelser er nå på høring og blir trolig stadfestet i løpet av året. Statnett får lov til å bidra med lav koronanettleie i 2021.

Etter mange runder med diskusjon om drift og eierskap til store utenlandskabler foreslår nå regjeringen at Statnett igjen skal være eneste mulige eier av slike kabler. Dette er i tråd med Stortingsflertallets anmodninger.

Samfunnsbedriftene har lenge argumentert for at det er rasjonelt med én eier og operatør av hele transmisjonsnettet og støtter regjeringens høringsnotat

Frist for å sende inn en uttalelse er 7. desember 2020.

Tariffer

Statnett søkte i sommer om fritak fra hovedregelen om å styre mer-/mindreinntekt mot null i 2021. Søknaden var begrunnet med et ønske om å bidra med bedret likviditet for store næringskunder og kraftkrevende industri. RME sendte søknaden på høring.

Samfunnsbedriftene og øvrige bransjeorganisasjoner hadde en rekke prinsipielle innvendinger til en slik praksis og ga uttrykk for dette i følgende sak. Industriens organisasjoner ga ikke overraskende, sin tilslutning til søknaden.

RME har nå avgjort saken og Statnett har dessverre fått innvilget sin søknad. Som en følgende av dette må vi forvente at tariffen i kr/KW synker fra 393 i 2020 til 300 i 2021 før den igjen stiger til 370 i 2022 og gradvis videre til dagens nivå i de påfølgende årene.