Merkelig Bilde (2)
Foto: //imgur.com/a/1H07UqT
Ny stortingsmelding om elektronisk kommunikasjon

La gigabitnett-teknologien styres av markedet – og gi nok tilskudd!

Energi

Samfunnsbedriftene ber regjeringen oppjustere ambisjonsnivået for hele landet for å sikre at Norge ikke henger etter. Det er hovedbudskapet i høringssvaret om ny stortingsmelding om vår felles digitale grunnmur.

Målet må være høykvalitets bredbånd til alle i 2025 med en ambisjon på 1Gbit/s og nødvendige offentlige tilskudd på 1 milliard kroner årlig de neste årene. Det går frem av høringsinnspillet som Samfunnsbedriftene har levert til Stortingets transport- og kommunikasjonskomité om den nye stortingsmeldingen.

- Bransjen er positiv til en melding som gir god oversikt over status for ekomvirksomheter i Norge og regjeringens ambisjonsnivå, samt åpner for viktige diskusjoner knyttet til videre utfordringsbilde, sier direktør Cecilie Bjelland i Samfunnsbedriftene Energi.

- Men ambisjonsnivået må opp om vi skal følge sammenlignbare land og sikre god dekning over hele landet. Derfor er vi tydelige på krav om 1Gbit/s som mål for 2025 der vi forventer at myndighetene tar en tydelig og sterkere rolle for medfinansiering for å sikre god dekning for hele den norske befolkningen.

Alle skal med

Regjeringens mål er at 100 prosent av husstandene og virksomhetene skal ha tilbud om minst 100 Mbit/s hastighet innen utgangen av 2025. Videre at 100 prosent av nødmeldingssentraler, skoler, rådhus og andre viktige offentlige administrasjonsbygg skal ha tilbud om minst 1 Gbit/s innen utgangen av 2025.

For både privat og offentlig sektor gjelder at digitalisering gir mulighet for økt innovasjonstakt og omstilling. Utnyttelse av stordata, helseinformatikk, kunstig intelligens, maskinlæring og tingenes internett stiller økte krav til kapasitet, tilgjengelighet og robusthet på den digitale infrastrukturen. 

- Samfunnsbedriftene mener målene må oppjusteres både med hensyn til omfang, tid og offentlig støtte som følger:

  • Ambisjonen er at alle, men minimum 95 posent av norske husholdninger, bedrifter og offentlige kontorer, skal ha tilgang til bredbånd med hastigheter på minimum 1 Gbit/s i løpet av 2025.
  • Resten av landet skal som minimum ha tilgang til bredbånd med 100 Mbit/s i løpet av 2025.
  • Staten må øke tilskuddsordningen for bredbånd i statsbudsjettet til 1 milliard kroner per år, i perioden 2022-2025.
  • Samtidig foretas en gjennomgang av tilskuddsordningene med sikte på å optimalisere prosessen og effekten.

- Samfunnsbedriftene mener det er viktig at kraft-/nettselskapene involveres på et tidlig stadium når det gjelder planlegging og utbygging av ny infrastruktur for ekomsektoren, sier Bjelland.

- En bedre samordning mellom disse to sektorene er ikke minst viktig når det gjelder planlegging og plassering av viktige transmisjonspunkt for ekom, slik at det kan tas hensyn til eventuelle sårbarheter i strømnett.

Teknologinøytralitet er credoet

Regjeringen understreker i stortingsmeldingen at den vil arbeide for at offentlige anskaffelser av ekomtjenester ikke har utilsiktede konkurransevridende effekter. Det er også et tydelig uttrykt prinsipp fra myndighetene at teknologinøytralitet skal være et bærende prinsipp i forbindelse med statlige bidrag til bredbåndsutbygging i distriktene.

- Dette er et utgangspunkt som Samfunnsbedriftene stiller seg 100 prosent bak. Vi mener derfor at offentlig støtte til høykapasitetsutbygging i områder hvor det ikke er mulig med markedsbasert fiber-eller 5G-utbygging bør videreføres i form av den teknologinøytrale årlige tilskuddsordningen som forvaltes av fylkeskommunene.

- Vi er av den oppfatning at samlet kost/nytte-verdi av statlige bredbåndsmidler vil være betydelig høyere hvis det bevilges 560 millioner kroner ekstra til denne ordningen de nærmeste årene, enn om den foreslåtte prisreduksjonen på 560 millioner kroner for kjøp av 5G-spektrum gjennomføres, avslutter Bjelland.