cable-clouds-danger-dawn-171428.jpg
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har lagt frem flere modeller for å utnytte det norske strømnettet bedre. Illustrasjonsfoto: Pok Rie
Effekttariffer:

Strømnettet må utnyttes bedre

Energi

– Økt etterspørsel etter strøm gjør at vi må utnytte dagens strømnett bedre. Vi er derfor positive til at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vurderer ulike modeller for dette, sier direktør Cecilie Bjelland i KS Bedrift Energi.

– De omlag 65 nettselskapene som er medlem i KS Bedrift er opptatt av å levere sikre og billigst mulig nettjenester til sine kunder. Vi mener det er en samfunnsoppgave å bruke dagens strømnett på mest mulig effektiv måte. Da unngår vi investeringer på mange milliarder kroner – en regning som uansett ville endt på vanlige folks strømregninger, sier Bjelland.

Økt strømbehov

Så sent som i forrige uke slo regjeringens Klimakur 2030 fast at klimakravene vil medføre ytterligere behov for strøm:

«Norge kan halvere ikke-kvotepliktige utslipp innen 2030 dersom atferd endres, teknologi utvikles og virkemidler innføres raskt. En tredjedel av tiltakene løses med elektrifisering.»

Det økte strømbehovet utfordrer dagens distribusjonsnett som har begrenset kapasitet når bruken er størst. Det blir omtrent som en motorvei som sliter med rushtrafikken om morgenen, men som fint kunne klart et mangedoblet antall biler resten av døgnet.

Effekttariff

NVE vil derfor pålegge nettselskapene å beregne nettleien etter effektbruken. Målet er å fordele belastningen i strømnettet. Det betyr kort fortalt at man øker prisen når belastningen av nettet er høy, og reduserer prisen når belastningen er lav.

Les også: Omlegging til en framtidsrettet nettleie (NVE)

– På denne måten sikrer vi en best mulig utnyttelse av nettet til lavest mulig pris. Det er et viktig prinsipp at endringene ikke skal gi urimelige utslag for kundene. Tvert imot skal nettleien kunne holdes lav fordi vi unngår unødvendige investeringer i nettet. Derfor skal for eksempel ikke elbil-eiere som er fleksible på ladetidspunkt få høyere kostnader, sier Bjelland.

Hun kan fortelle at KS Bedrift har bidratt aktivt med innsigelser og innspill til NVE på vegne av medlemmene.

– Vi opplever at de har tatt disse innspillene på alvor. Forslaget som nå legges ut på høring imøtekommer derfor innspillene fra våre medlemmer på en god måte. Vi er særlig fornøyd med at NVE åpner for flere ulike modeller, sier Bjelland.

Flere modeller

Nettleien består av et fastledd og et variabelt ledd. Det er fordi nettleien i størst mulig grad skal reflektere kostnadene i distribusjonsnettet. Dette omfatter også kostnader knyttet til strøm som går tapt underveis i nettet, samt kostnader til vedlikehold av nettet.

Ifølge forslaget fra NVE skal det være mulig med ulike modeller for nettleien. Det kan være såkalt abonnert effekt, det vil si at man abonnerer på en viss effekt og betaler betydelig mer for strømmen man bruker utover dette. Det kan også være såkalt målt effekt, det vil si at man tar utgangspunkt i kundens høyeste effektuttak.

– NVE mener modellene skal være like innenfor et konsesjonsområde, men det er altså mulig å differensiere mellom konsesjonsområder. Det åpnes også for en tilpasningsperiode på fem år fra 2022 som gir både kunder og nettselskaper mulighet til å finne den beste modellen, sier Bjelland. 

Forslaget fra NVE sendes nå ut på høring.

– Selv om vi er overordnet positive for at vi har fått gjennomslag for større fleksibilitet i modellvalg, må vi gå gjennom konsekvensene av de foreslåtte løsningene i detalj sammen med våre medlemmer for å sikre at det ikke er urimelige utslag for kunde og selskap i rammeverket som er lagt fram i dag, sier Bjelland.