Kraftledninger Foto Jill Johannessen
(Foto: Jill Johannessen)
Driftskoordinering av kraftsystemet

Strømnettet skal driftes som før, men bedre

Energi | Havn

Samarbeid, tydelig ansvarsdeling og felles satsing på digitalisering er anbefalingene i en grundig rapport om driftskoordinering av strømnettet.

NVE/RME har nå oppsummert høringen av ekspertgruppens rapport om driftskoordinering av strømnettet. Samfunnsbedriftenes førsteinntrykk er at det er gjort en god jobb og det ikke legges opp til store endringer av den praksis og utvikling som allerede foregår. Men at bransjen og myndighetene i fellesskap gjør forbedringer der det er kjente utfordringer.

Balansegangen mellom byråkratisering og rasjonalisering kan være vanskelig. Vi oppfatter RMEs forslag som en fornuftig avveiing av ønsket om en målrettet styring og en markedsstyrt utvikling av teknologien. 

RME har tre hovedpunkter. Det foreslås at selskapene beholder det ansvaret de har i dag. RME foreslår videre å opprette et digitaliseringsforum som en felles møteplass for koordinert og målrettet utvikling av digitalisering. Og de forsøker å legge til rette for bedre driftssamarbeid på flere områder.

Samfunnsbedriftene mener dette er fornuftige og gode forslag. Men det er viktig at de gjennomføres på en måte som gjør det enklere å være nettoperatør og ikke som ytterligere regelverk som kompliserer hverdagen.

Vi er særlig opptatt av at digitaliseringen skal ha en tydelig hensikt. Det er mye som kan være interessant å få bedre oversikt over, men er nytten større en kostnadene? Før en gjør tunge investeringer er det viktig å ha en plan for gevinstrealisering. Bransjen har ikke alltid være like gode på slike planer. Mange husker diskusjonene rundt Elhuben. Det har vært mange runder om både omfang, kostnader og nytte. Vi har forhåpentligvis lært.

I vårt høringssvar fra i sommer ga Samfunnsbedriftene uttrykk for bekymring om datasikkerheten i driftingen av strømnettet dersom det blir lagt opp til omfattende dataflyt mellom selskapene om alle viktige parametere i driftskoordineringen. Vi har fortsatt denne bekymringen, selv om RME kommenterer dette i sin oppsummering. 

Samfunnsbedriftene vil bidra aktivt i den videre prosessen med å videreutvikle nettdriften og ser fram til dette arbeidet.

I vårt høringssvar ga vi i stor grad støtte til det som var foreslått og er således rimelig fornøyd med det endelige resultatet. 

Her har vi lenket til RMEs oppsummering og hele rapporten.