Foto BBH Singapore
NVE vil gjøre det enklere for forbrukere å forholde seg til strømmarkedet. (Foto: BBH Singapore)
RME med åtte tiltak for enklere strømmarked

Strømselgerne får nye krav - enklere for forbrukere

Energi

I et brev til Olje- og energidepartementet har Reguleringsmyndigheten for energi i NVE lagt frem åtte tiltak som skal gjøre strømmarkedet enklere og mer oversiktlig for strømkunden.

Hovedbudskapet i brevet fra Reguleringsmyndigheten for energi (RME) er at kunden skal få tydeligere informasjon om hva de kjøper og prisen på varen, ifølge en pressemelding fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Med dette er et nytt kapittel skrevet i den store debatten om strømmarkedet. Brevet fra NVE kan leses her, og brev om samme tema fra Forbrukertilsynet kan leses her

Brevene og arbeidet rundt dette er basert på en rapport fra Oslo Economics. Samfunnsbedriftene har tidligere gitt denne omtale og levert et høringsnotat om temaet. Vi var der avmålt positive til mange av forslagene.

Ryddig, men unngå for mye byråkrati

Det er en selvfølge at bransjen skal opptre ryddig og Samfunnsbedriftene er positive til justeringer av regelverket som kan bidra i den retning. Vi er samtidig opptatt av at vi ikke skal hindre markedet i å utvikle gode løsninger. Vi trenger ikke unødig byråkrati som hindrer positiv utvikling og medfører unødige kostnader. 

Brevene fra RME og Forbrukertilsynet ser umiddelbart ut til å være et godt forsøk på å ivareta denne balansegangen. Så vil det videre arbeidet med temaet avsløre eventuelle utfordringer.

Det som foreslås nå er i stor grad i tråd med det som er foreslått i rapporten fra januar 2021. Og vi er fortsatt positive til forbedringer av regelverket.

Brevet er noe uklart når det gjelder å forby enkelte strømavtaler. Det kan se ut til at det vil bli slutt på muligheten til å bruke begrepet innkjøpspris og praksisen dette innebærer. Dette vil utvilsomt skape diskusjon.

Spotavtaler, informasjon og enhetspris

RME vurderer å pålegge alle strømsalgselskap å tilby enkle spotavtaler. Det er en prinsipiell endring som vi er skeptiske til, selv om svært mange aktører allerede har et slikt tilbud. Det å pålegge aktører i et marked å selge en bestemt vare, er svært uvanlig. Og selv om du må søke konsesjon for å operere i dette markedet, er det ikke åpenbart greit at du må selge en bestemt vare. 

RME er helt tydelig på at selskapene skal pålegges å gi mer informasjon om strømavtalen i fakturaen. Det skal i fakturaen opplyses om navnet på strømavtalen, prisene i strømavtalen, og eventuelle fremtidige endringer i avtalen og dato når disse trer i kraft.

Selv om Stortinget har bedt om at det skal utredes bruk av enhetspris på strøm, ligger det ikke noe slikt i brevet fra RME. De kommenterer derimot at dette er svært utfordrende. Dette er i tråd med Samfunnsbedriftenes tidligere innspill.

Myndighetssamarbeid - To brev - to departement

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) og Forbrukertilsynet  har et tett samarbeid om regulering av strømsalg. En dyd av nødvendighet da både RME og Forbrukertilsynet forvalter regelverk som er relevant for sluttbrukermarkedet for strøm.

RME forvalter forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet (avregningsforskriften) og forskrift om rapporteringsplikt for kraftleveringsavtaler.

Forbrukertilsynet forvalter forskrift om prisopplysninger for varer og tjenester (prisopplysningsforskriften) og lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven).

Samtidig som NVE/RME har sendt sitt brev, har Forbrukertilsynet sendt brev til Barne- og familiedepartementet - som har ansvaret for forbrukersaker.

"Tiltakene i de to brevene er utviklet av Forbrukertilsynet og RME i samarbeid, og etter vår vurdering vil de til sammen ha en positiv effekt for forbrukere i sluttbrukermarkedet for strøm", skriver NVE/RME i sitt brev.

Forbrukertilsynet er opptatt av hvilken informasjon selskapene skal være pliktig å gi til kunden, og hvordan informasjonen skal formidles.

"Alle endringer, med unntak av løpende endringer i markedsprisen, skal varsles direkte til kunden i form av e-post, SMS eller brev med mindre kunden uttrykkelig har valgt noe annet. Varselet må utformes på en slik måte at innholdet er klart og tydelig for kunden", skriver Forbrukertilsynet.

Utover forskriftsendringer vil myndighetene også arbeide videre med en del relaterte saker. Dette inkluderer forbedringer i portalen for strømsalg - strømpris.no, samt et organ for klager i strømsaker.

Videre framdrift i saken

Det ligger ikke an til umiddelbare endringer for strømselskapene. Det tas sikte på at enkle justeringer av regelverket skal på høring rundt årsskiftet og tre i kraft fra juli 2022 og større endringer påfølgende år.

Samfunnsbedriftene er opptatt av at vi skal ha ryddige forhold i strømmarkedet. Dette har vi gitt tydelig uttrykk for i tidligere uttalelser. Samtidig er det viktig å unngå unødig byråkrati. 

Vi vil legge dette til grunn også i det videre arbeidet med dette temaet. Kom gjerne med innspill.