Berit, Thema
Berit Tennbakk (Foto: Thema)

Tilknytnings- og leveringsplikten blir trolig endret

Energi

Muligheter for å gi delvis fritak fra leveringsplikten, og krav om kompensasjon ved fritak og anleggsbidrag ved reinvesteringer. Dette er mulige endringer som trekkes frem i en ny rapport fra konsulentselskapet Thema.

RME vurderer en oppmykning av dagens regelverk. De har nylig invitert til innspill om dette.

Nettselskapene har i dag forsyningsplikt overfor alle tilknyttede kunder og de har en plikt til å opprettholde strømforsyningen selv om bosettingsmønstre og bruksmønster endres kraftig. Men hvis  kostnadene ved å oppfylle leveringsplikten er urimelig høye, kan de søke om fritak fra leveringsplikten. 

Fritak for leveringsplikt var tema på Samfunnsbedriftenes webinar den 2. mai 2022. Berit Tennbakk er partner i Thema og kjenner problemstillingene godt. Hun presenterte en god analyse av problemene og redegjorde for mulige forbedringer av regelverket.

Dagens regulering legger opp til enten full tilknytning eller fullt fritak. Dette setter kunder og selskap i en vanskelig situasjon. Samfunnsbedriftene Energis  direktør Cecilie Bjelland er glad for at denne tematikken nå tas opp.

- Denne problemstillingen er ikke bare kjent, men også til dels svært utfordrende for flere av våre medlemmer. Vi synes derfor det er veldig positivt at RME tar dette opp. Samfunnsutviklingen og endring i bostedsmønster, gjør det helt nødvendig at det skjer noe på dette området. Dagens regelverk er «overmodent» for justering, sier Bjelland.

Alternativer 

THEMA Consulting Group har undersøkt hvilke alternativer man har til dagens praksis for fritak fra leveringsplikten. I rapporten presenteres flere mulige tilpasninger som kan gi mer samfunnsøkonomisk effektiv nettutvikling.

En av disse er å åpne for delvis fritak fra leveringsplikten, der kundene ikke er tilknyttet resten av nettet, men likevel skal få strømforsyning gjennom alternative løsninger. Dette kan løses ved bruk av for eksempel mikronett.

En annen løsning er at kundene har tilknytning til nettet, men at leveringskvaliteten er begrenset. Dette er en midlertidig løsning, der nettselskapet kan utnytte nettets fulle levetid før de må reinvestere eller vurdere alternativ forsyning.

THEMA peker også på at dersom regelverket gir nettselskapene muligheter for å kreve anleggsbidrag ved reinvesteringer, kan dette avsløre om kunden har betalingsvilje som rettferdiggjør kostnadene ved å opprettholde en tilknytning. Med dagens praksis har kundene insentiv til å overdrive nytten de har av en reinvestering.

Kompensasjon 

I tillegg anbefaler THEMA at kunder som ikke får strømforsyning skal få kompensasjon. Det er i dag vanlig at nettselskapene utbetaler en kompensasjon til kundene som ikke får strømforsyning, men dette er en frivillig utbetaling. THEMA mener nettselskapene skal ha en plikt til å utbetale kompensasjon, og at utbetalingen skal være basert på ulike kundetyper og kostnadene kundene har ved å ikke være tilknyttet nettet.

Samfunnsbedriftene mener det er interessante forslag som er fremmet i rapporten og vil følge opp både rapporten og innspillene vi har fått som følge av webinaret vi holdt om dette.

Vi tar selvfølgelig også i mot tilbakemeldinger fra medlemmene fram mot høringsfristen.

RME ønsker innspill til rapporten innen 15. juni 2022.