NVE bygning02.JPG
NVE har nedsatt Forum for fremtidens nett.

Vi påvirker fremtidens nettregulering gjennom referansegruppe

Energi

NVE har invitert KS Bedrift Energi inn i referansegruppen for Forum for fremtidens nett. Dermed får vi en god mulighet til å påvirke hvordan reguleringen av nettet utvikler seg.

Elmarkedstilsynet i NVE fikk i juni 2016 i oppdrag å etablere og lede Forum for fremtidens nett. Forumet skal utforme innspill til hvordan det kan legges til rette for en mer effektiv drift, utnyttelse og utvikling av nettet. Referansegruppen som nå opprettes skal gi innspill til tema og problemstillinger forumet bør arbeide med.

«Forumets arbeid vil kunne legge grunnlaget for fremtidens regulering av nettet. For oss som bransjeorganisasjon er det derfor viktig å kunne komme med relevante innspill gjennom referansegruppen», sier Asle Strand, fagsjef i KS Bedrift Energi.

Ny teknologi og regulering

Forumet skal se på hvilke forhold ved gjeldende regulering som kan være til hinder for at teknologi kan tas i bruk og utnyttes på best mulig måte. Forhold hvor ny teknologi og nye markedsløsninger kan utfordre gjeldende regulering og gi behov for endringer, skal også dekkes i forumet.

«Mange av medlemsbedriftene våre ser store muligheter knyttet til bruken av nye teknologiske verktøy. Da er det viktig at reguleringen holder tritt med utviklingen. Vi må sørge for å unngå situasjoner hvor reguleringen er et hinder for optimale løsninger», sier Strand.

Flere norske nettselskap, SINTEF og andre bransjeorganisasjoner er invitert med i referansegruppen. Forum for fremtidens nett skal jobbe med et begrenset antall problemstillinger per år. Arbeidet skal evalueres etter en treårs periode.

Har du innspill til hvilke tema vi bør løfte i referansegruppen? Vi hører gjerne fra deg! Ta kontakt med næringspolitisk rådgiver Audun Wiig på audun.wiig@ks.no.