Vasilios Muselimis C9ntzaep RI Unsplash
Foto: Unsplash - Vasilios-Muselimis
Gjennomslag for innspill fra Samfunnsbedriftene i Stortingsmelding om vindkraft på land

Vindkraftkonsesjoner skal fortsatt behandles i henhold til Energiloven, IKKE Plan- og bygningsloven

Energi

Stortingsmelding om vindkraft på land er uten de store overraskelsene, og i stor grad i henhold til tidligere innspill fra NVE.

Olje- og energiminister Tina Bru la 19. juni fram en Stortingsmelding om vindkraft på land sammen med Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn. Regjeringen strammer inn på regelverket rundt konsejonsbehandlingen og den påfølgende utbyggingen av vindkraft. Men bortsett fra klargjøringen rundt fortsatt konsesjonsbehandling i henhold til Energiloven, IKKE Plan- og bygningsloven, var det få overraskelser i det som ble presentert. Regjeringen bygger denne beslutningen på det faktum at kraftproduksjon er et nasjonalt ansvar og må behandles på sentralt hold.

Stortingsmeldingen viderefører i stor grad innspill og anbefalinger oversendt fra NVE til departementet tidligere i år etter at Rammeplanen for vindkraft på land ble lagt i hylla. Fra Samfunnsbedriftenes side registrerer vi at hovedinnholdet i stortingsmeldingen er i samsvar med våre innspill og tidligere kommentarer.

Regjeringen vektlegger følgende områder der de nå vil endre og i noe grad stramme inn vilkår i vindkraftkonsesjoner:

- Lokal og regional forankring gjennom samlet regionsvis behandling som hovedregel, kommuner og fylker skal nå KONSULTERES, ikke bare høres.

- Tidsfrister for ulike milepæler fra et prosjekt blir meldt inn til NVE og frem til utbygging blir kraftig strammet inn, totaltiden vil kuttes fra 10-15 år ned til maksimum 6-7 år.

- Konsesjonsvilkår på en del områder strammes inn, eksempelvis vil maksimum høyde på vindturbiner for hvert enkelt prosjekt bli en del av disse, det samme gjelder minsteavstand fra turbinene til bebyggelse.

- Kravene til miljøutredninger skal styrkes, slik at landskap og natur vektlegges mer.

- En rekke mer eller mindre betydningsfulle endringer som strengere krav til eier av vindkraft, økt kontroll med bygging og drift osv.

Tina Bru bekreftet i dagens pressekonferanse at en gjenopptagelse av gitte konsesjoner ikke er en del av innholdet i Stortingsmeldingen. Når det gjelder dagens behandling i Stortinget av forslag til gjennomgang av samtlige gitte konsesjoner er departementets syn at allerede gitte konsesjoner er i henhold til lovverket. 

Samfunnsbedriftene vil følge opp Stortingsmedlingen som nå legges fram og vil involvere medlemmene våre i gjennnomgang og høringsprosessen framover.