Vindkraft10.jpg
Som med annen kraftutbygging her i landet vil også utbygging av vindkraft by på konflikter. (Foto: iStock).
NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft:

Vindkraftutbygging må baseres på kunnskap

Energi

KS Bedrift Energi støtter at det legges til rette for å bygge ut vindkraft her i landet. Men det må skje på steder der fordelene veier opp for ulempene. Forslaget til nasjonal ramme for vindkraft har høringsfrist 1. oktober.

NVE la nylig frem et forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land. Forslaget inneholder et samlet kunnskapsgrunnlag om virkninger av vindkraft på land og et kart med forslag til det NVE mener er de mest egnede områdene for lokalisering av ny vindkraft.

I forslaget er det pekt ut 13 områder som de mener er de mest egnede for vindkraft på land. Innenfor de utpekte områdene vil det være områder som ikke egner seg for vindkraft på grunn av konflikt med viktige interesser, eller som følge av mindre gode vindressurser.

Godt kunnskapsgrunnlag

- Nasjonal ramme for vindkraft er et svært godt gjennomarbeidet dokument basert på et bredt faktagrunnlag. Vi støtter at Norge i større grad enn i dag legger til rette for vindkraftutbygging, sier Asle Strand, direktør i KS Bedrift Energi.

- Med denne nasjonale rammen vil utbyggingene som finner sted kunne baseres på et godt kunnskapsgrunnlag som kan være konfliktdempende og bidra til bedre beslutninger og økonomi i prosjektene, legger han til.

Nasjonal ramme skal benyttes som et verktøy for NVE, det er ikke en utbyggingsplan og skal ikke erstatte konsesjonsbehandlingen. Forslaget er nå ute til høring med frist 1. oktober 2019.

- Vi skal fremover gå grundig gjennom dette og eventuelt sammen med relevante parter legge frem våre synspunkter. Vi vil også legge til rette for en gjennomgang og eventuelt dialog med medlemmer i den grad det er behov for dette, fortsetter Strand.

Kortfattet har NVE i dette forslaget først samlet inn all relevant informasjon og fakta som de mener er relevant for de analysene og vurderingene samt konklusjonene de har tatt.

Samtidig har de ekskludert en rekke områder basert på kriterier som nasjonalparker, landskapsvernområder og andre verneområder, flyplasser, byer og tettsteder, nasjonale villreinområder, statlig sikrede friluftsområder, referanseområder for kystlynghei, helhetlige kulturlandskap med nasjonal eller vesentlig regional interesse, foreslåtte verneområder og en rekke andre kriterier.

Kraftutbygging skaper støy

- Vindkraftutbygging vil alltid by på konflikter, det gjelder det meste av kraftutbygging i dette landet. Enkelte av disse områdene som er ekskludert på grunn av kriteriene som NVE har satt ville teknisk/økonomisk egnet seg ypperlig til vindkraftutbygging, slår Strand fast.

I neste steg har NVE delt inn de resterende områdene i 43 analyseområder, sortert etter produksjonskostnad. For hvert slik analyseområde har NVE gjennomført en tematisk analyse som omfatter nettkapasitet, produksjonspotensial og virkninger for miljø og samfunn.

I oppdraget fra OED er det blant annet presisert at omfanget skal være av tilstrekkelig størrelse og NVE har satt en minstegrense på 200 km2 med ikke-ekskluderte arealer for at et område kunne bli utpekt.

- Det finnes ingen områder i Norge der vindkraftverk kan bygges uten å påvirke miljø- og samfunnsinteresser. Vindkraftutbygging vil alltid medføre inngrep i naturen, vindturbinene er store konstruksjoner og vil være godt synlige og hørbare for folk som bor eller ferdes i nærområdet nesten uansett hvor de plasseres, fortsetter Strand.

Hensyn må veies mot hverandre

Det viktigste spørsmålet i konsesjonssaker blir da hvor store konsekvenser som kan aksepteres opp mot fordelene ved tiltaket. Og dette vil alltid være en vurdering basert på faglig skjønn. Dette innebærer sammensatte vurderinger, der resultatet avhenger av hvordan de ulike interessene vektes mot hverandre.

De 13 områdene NVE peker ut som mest egnet må derfor forstås som et resultat av en faglig vektlegging av virkninger. Vi registrerer at NVE har inkludert Vest-Finnmark som ett av disse 13 områdene. Med den nylig vedtatte videreføringen av 420 kV-ledningen fra Skaidi og østover mener vi det vil det være naturlig å se på mulighetene i Øst-Finnmark på nytt.

- Men det er tilslutt konsesjonsbehandlingen med tilhørende høringer av virkningene av det enkelte prosjekt som vil bestemme hvorvidt prosjektene vil kunne bli tildelt konsesjon og realiseres, avslutter Strand.