Jonas Og Trygve (2)
Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum har begge undertegnet den såkalte «Hurdalsplattformen» som ble lagt frem 13. oktober kl. 14:00. (Foto: Arbeiderpartiet / Ragne Borge Lysaker, Senterpartiet)
Hurdalsplattformen

Dette betyr regjeringsplattformen for din bransje

Andre bransjer | Brann og redning

Den 13. oktober la påtroppende regjering frem «Hurdalsplattformen». Vi har sett på hva denne erklæringen kan bety for din bedrift. Scroll ned for å finne din bransje.

- Hurdalsplattformen inneholder et par lyspunkter for våre medlemsbedrifter, sier administrerende direktør Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene. - Men det er også flere ting vi skal ta tak i fremover.

- Den nye regjeringen må blant annet komme med konkrete tiltak innen bransjer som energi, avfall og ressurser, havner samt brann og redning, slik at vi kan utvikle og fremme bærekraftige lokalsamfunn over hele landet.

- I tillegg blir det viktig at den nye regjeringen følger opp sine amibisjoner om å heve kompetansen i arbeidslivet, slik at flere unge kommer seg i jobb og bedriftene får tak i arbeidskraften de trenger.

- Les også: Dette betyr statsbudsjettet 2022 for din bransje

Energi

- Hurdsalsplattformen viser en regjering med sterke og tydelige ambisjoner på energiområdet. Her er det mange signaler til kraftbransjen og den alminnelige forbruker. Det skal bli spennende å se hvordan dette blir omgjort til realpolitikk, sier direktør Cecilie Bjelland i Samfunnsbedriftene Energi.

- Samfunnsbedriftene feirer i dag at påtroppende regjering har lyttet og så tydelig gir uttrykk for at den vil jobbe for en jevnere nettleie. Når ordlyden «innføre en utjevningsordning» blir brukt, ser vi dette også som et uttrykk for at dagens ordning verken er god nok eller stor nok som et effektivt verktøy.

- Vi merker oss ellers at det legges opp til en tydelig symbiose mellom ny fornybar kraftproduksjon – og norsk industri. Og plattformen er sjeldent tydelig på at norske energiressurser fortsatt skal styres og forvaltes i et sterkt norsk, offentlig eierskap.

- Mulighetene for en samlet, økt kraftproduksjon skal tilrettelegges – overføringsnettet skal utbygges over hele landet, med sterkt statlig ansvar – og fornybar kraft og norsk kraftoverskudd skal være en konkurransefordel for norsk industri.

- Særlig er det interessant at elektrifiseringen på sokkelen er positivt omtalt, men med ønske om stor bruk av havvind – og fortsatt mulighet for kraft til landbasert industri. Dette er et synspunkt også Samfunnsbedriftene har gitt uttrykk for. 

- Vi ser imidlertid også at opprinnelsesgarantien forventes avviklet. Dette vil Samfunnsbedriftene sterkt fraråde. Forslaget treffer rett på bunnlinjen til kraftprodusentene, men også nasjonen Norge vil tape inntekter gjennom grunnrenten. Dessuten er saken problematisk i en internasjonal sammenheng der konsekvensene som et minimum må utredes grundig før en eventuell sak fremmes.

- Samlet ser vi likevel en tydelig retning mot en styrket kraftbransje så vel som nye, spennende arbeidsplasser over hele landet. Det er en god ambisjon for Norge, samtidig som vi skal være en tydelig medspiller i et nordisk og europeisk kraftmarked. 

Norske Havner

- Det er gledelig at vi er på linje med den nye regjeringen når den i Hurdalsplattformen skriver: «Det må etableres ny, grønn industri som kan bidra med løsninger på veien frem mot en karbonnøytral verden innen 2050», sier direktør Kjell-Olav Gammelsæter i Norske Havner.

- Men det må kobles sammen med en aktiv grønn transportpolitikk. Havnene er avgjørende for å realisere omstillingen til fornybarsamfunnet. Vi ser at en rekke havner langs kysten har fått en sentral rolle i utviklingen av grønn industri. Dette gjelder fremvoksende industrier som batteriproduksjon, vindturbiner – både på sjø og på land, fangst og lagring av CO2 samt produksjon og distribusjon av karbonfri energi. 

- I Hurdalsplattformen har den nye regjeringen også erklært at de vil ha fiskerihavnene tilbake til staten. Det er positivt, for da fiskeri- og sjømathavnene be overført fra stat til fylke, stoppet også utviklingen av disse havnene.

- Fiskeri- og sjømatnæringene bidrar med 20 000 arbeidsplasser og over 100 milliarder kroner i eksportinntekter hvert år. Og fiskeri- og sjømathavnene er altså avgjørende for Norges nest største eksportnæring, en næring som vil bli viktigere og viktigere fremover. Nå håper vi at den nye regjeringen kan få utviklingen av disse havnen på rett kjøl igjen.

Avfall og ressurs

- Hurdalsplattformens kapittel om sirkulær økonomi inneholder en rekke lovende punkter for vår bransje, sier direktør Svein Kamfjord i Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs.  

- Når regjeringspartiene skriver: «Vi må gå fra en lineærøkonomi med bruk-og-kast til en sirkulærøkonomi basert på tanken om at minst mulig ressurser skal gå til spille og måtte håndteres som avfall», så er dette tanker vi kjenner oss godt igjen i.  

- Vi er også fornøyd med at regjeringspartiene sier de vil satse på industri og jobber i Norge knyttet til materialgjenvinning, og legge bedre til rette for at norsk eksportindustri kan fremstille gjenvinnbare og gjenvundne produkter. 

- Men djevelen ligger som kjent i detaljene. Og her trengs det konkrete tiltak. Da er det positivt at regjeringen vil lage en ny og forbedret handlingsplan for sirkulærøkonomi med konkrete og målrettede tiltak for å redusere avfall - og for å sikre økt gjenvinningsindustri og handel basert på gjenvundne ressurser i Norge. 

- Videre er det svært positivt at regjeringen vil jobbe for at avfall håndteres og gjenvinnes lokalt eller regionalt heller enn å bli transportert over større avstander. Dette er gjenkjennelig fra Samfunnsbedriftenes ståsted: Lokalt oppståtte ressurser bør søkes foredlet så lokalt som mulig før det eventuelt eksporteres. 

Regjeringen ønsker også å oppdatere forurensningsloven for å sørge for mer effektiv avfallshåndtering, der avfallet sorteres, videreforedles og kan brukes på nytt som råstoff. 

- Regjeringen skriver også at de vil sørge for at staten inngår avtaler med næringslivet for å øke gjenbruk av materialer. Og det er bra. Men her blir det også viktig å få med næringslivet i det øvrige. Kommune-Norge kan ikke ta alt ansvar for miljøriktige innkjøp.  

- Vi merker oss også at regjeringen ønsker å vurdere avgift på fossil plast. Dette er riktig tenkt, men vi ønsker dette som en mer omfattende materialavgift, der mer enn bare plast kan inngå. Det er viktig med tanke på konsumentenes innsats for å dreie forbruket i mer bærekraftig retning.  

- Regjeringspartiene skriver også at de ønsker å «utrede et mulig regime for avgifter på bruk av førstegangs bruk av ikke-fornybare naturressurser og innføre en ordning med økt produsentansvar for produktets levetid.» Dette er svært interessant og i en slik prosess er Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs en naturlig samarbeidspartner. 

Brann og redning

- I Hurdalsplattformen finner vi svært lite konkret om utviklingen av brann- og redningstjenesten de neste fire årene, sier direktør Øistein Gjølberg Karlsen i Samfunnsbedriftene Brann og redning.

- Vi er litt skuffet, men satser på en god dialog med ny politisk ledelse i Justis- og beredskapsdepartementet for få satt en samfunnskritisk tjeneste på dagsorden.

- Les også: Dette betyr statsbudsjettet 2022 for din bransje