Foto: FN Sambandet: Eivind Oskarson3
Foto: FN-sambandet/Eivind Oskarson
FNs bærekraftsmål:

– En rettesnor for alt vi gjør

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Regjeringen er i gang med å utarbeide en nasjonal handlingsplan for hvordan Norge skal bidra til å nå FNs bærekraftsmål. Samfunnsbedriftene har levert innspill.

FNs bærekraftsmål ble vedtatt i 2015 da FN feiret sitt 70-årsjubileum. Målene skal være verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. 

Ansvarlig forbruk og produksjon

FNs bærekraftsmål består av 17 mål som skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Samfunnsbedriftene har gitt innspill til 14 av målene, samt 33 av de 169 delmålene.

– FNs bærekraftsmål skal – og må – gjennomsyre alt arbeid vi gjør i Samfunnsbedriftene og ute hos våre medlemsbedrifter. Vi har gitt innspill innen åtte ulike bransjer – fra avfall til verdensarv, sier administrerende direktør Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene.

– Personlig brenner jeg ekstra for bærekraftsmål nummer 12, som handler om ansvarlig forbruk og produksjon. Hele 80 prosent av et produkts miljøbelastning blir avgjort i designfasen – altså i den fasen hvor produsenten har all makt. Derfor trenger produsentene sterkere insentiver som gjør at de velger materialer som kan gjenvinnes og som bidrar til større grad av ombruk og reparasjon.

– For å få til det må vi stille strengere krav til materialene som brukes. Vi har allerede en ordning for produsentansvar som gir produsentene et tydelig ansvar for produktene i hele deres levetid – også når det blir avfall. Disse er imidlertid altfor utydelige og gjør det enkelt for produsentene å løpe fra ansvaret. Her må myndighetene bidra for at vi får tydelige produsentansvarsordninger som gir økt materialgjenvinning og mer effektive strømmer av avfall, sier Brevik.

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Halvparten av verdens befolkning tjener så dårlig at ikke de kan leve av lønnen sin. Å skape arbeidsplasser av god kvalitet er en stor utfordring for alle land fram mot 2030. I Norge står trepartssamarbeidet sterkt.

– I Norge har vi lovgivning og tariffavtaler som spiller på lag for å sikre anstendige arbeidsforhold for alle som er ansatt i norske bedrifter. Våre medlemmer har alle tariffavtaler som er utviklet over tid. Det organiserte arbeidslivet er vesentlig for å sikre videre utvikling av gode arbeidsvilkår for alle, sier forhandlingsdirektør Barbro Noss i Samfunnsbedriftene.

– Både lovgivning og tariffavtaler må legge til rette for et behov for stadig raskere omstilling. Det er viktig at både lovgivning og tariffavtaler åpner for fleksibilitet og mulighet for lokale tilpasninger. Det vil sikre levedyktige bedrifter med gode og trygge arbeidsplasser framover.

Noss forteller at Samfunnsbedriftene også ser det som svært viktig å bekjempe sosial dumping, og mener derfor at dette arbeidet bør styrkes.

– En viktig del av dette er å hindre sosial dumping i leverandør- og underleverandørleddet ved leveranser til det offentlige, sier Noss.

God utdanning

Direktør for samfunnskontakt i Samfunnsbedriftene, Anna Ljunggren har arbeidet mye med bærekraft generelt, og innspillet til regjeringens handlingsplan for bærekraftsmålene spesielt.

– Det er svært vanskelig å plukke ut ett bærekraftsmål som jeg brenner spesielt for. Bekjemping av klimaendringer og ren energi til alle er svært viktige mål, og noe også våre medlemsbedrifter er svært opptatte av. Likevel ligger utdanning i bunn både for mitt politiske engasjement og for at vi skal klare å nå målene. Kunnskap om klimaendringer vil sammen med utvikling av nye løsninger for fornybar energi og lagringsmuligheter løfte millioner ut av fattigdom, sier Ljunggren.

– Utdanning er også viktig for mange mennesker i Norge som har spesielle utfordringer, enten det er funksjonsnedsettelse eller rusproblem. Utdanning kan gi jobb og et meningsfylt liv, og på mange måter er utdanning selve grunnlaget for å forbedre menneskers liv. Jeg er helt enig med fredsprisvinner Malala Yousafzai som sa «ett barn, én lærer, én blyant og én bok kan forandre verden».

Vår strategi

Øivind Brevik er tydelig på at FNs bærekraftsmål står helt sentralt for Samfunnsbedriftene.

– Derfor pryder bærekraftsmålene hele baksiden av vår trykte strategiplan. Disse målene er til inspirasjon og en rettesnor for alt vi foretar oss, sier han.