2030 Klimaplan (2)
Illustrasjon fra regjeringens klimamelding. Foto: regjeringen.no
Regjeringens klimamelding:

Forventer økt klimainnsats over hele Norge

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer

– Regjeringen må få med seg innbyggere og næringsliv over hele landet hvis de skal ha håp om å realisere alle gode intensjoner i klimaplanen, sier administrerende direktør Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene.

I dag la regjeringen frem sin klimaplan som viser hvordan Norge kan kutte utslipp for å innfri våre ambisiøse klimaforpliktelser. Målet er at vi innen 2030 skal kutte utslippene med 45 prosent i ikke-kvotepliktig sektor i forhold til 2005. Sektoren står for halvparten av Norges klimagassutslipp, og omfatter transport, avfall, bygg, jordbruk og deler av industrien.

– Klimaplanen er et historisk taktskifte i norsk klimapolitikk, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) i en pressemelding.

På pressekonferansen la statsminister Erna Solberg (H) vekt på at debatten ikke handler om hvorvidt vi skal nå klimamålene, men hvordan vi skal nå dem.

– Regjeringen vil kutte utslipp som omstiller Norge til å bli at lavutslippssamfunn. Dette er den første meldingen som gir konkrete tiltak for hvordan vi skal omstille oss for å nå klimamålene, sier Solberg.

Svært stor utfordring

Administrerende Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene mener regjeringen er avhengig av at hele Norge bidrar.

– Det er bare ni år til 2030, så klimamålene er en svært stor utfordring. Det krever at alle innbyggere, bedrifter og offentlig sektor går gjennom sine utslipp og lager egne planer for hvordan de kan redusere eller eliminere dem, sier Brevik.

Samfunnsbedriftene organiserer selskaper over hele landet, og mange av disse kommer til å spille en nøkkelrolle i kampen mot klokka.

– Regjeringens klimaplan er spesielt interessant for våre medlemmer innen energi, avfall, havn og annen infrastruktur. Men kampen for å nå målene innebærer også at alt fra pensjonskasser og friluftsråd til kulturinstitusjoner og krisesentre må ha en plan for å redusere klimaavtrykket innen 2030, sier Brevik.

Han påpeker at Norge ser ut til å starte i motbakke.

Alle må redusere utslipp

– En rapport fra DNV GL som ble lansert i november viser at Norge bare ligger an til å komme halvveis til klimamålene innen 2030. Samtidig får regjeringen sterk kritikk av Riksrevisjonen for styring og rapportering på den nasjonale oppfølgingen av FNs bærekraftsmål, sier Brevik.

– Vi må derfor forvente at vi står overfor enorme endringer i hvordan vi lever og driver næringsutvikling det neste tiåret. Det krever at vi alle bidrar til å redusere utslippene, og det krever at regjeringen involverer hele landet i en felles klimainnsats.

Brevik mener det er mange gode klimatiltak som kan gjennomføres i medlemsbedriftene.

– Nettselskaper må i større grad få mulighet til å bygge ut ladeinfrastruktur over hele landet. Samtidig må vi ha en bedre plan for effektiv utnyttelse av strømnettet. Elektrifiseringen av Norge er et av hovedgrepene for å nå klimamålene, sier han.

- Klimaplanen skal vedtas av Stortinget. Og vi vil henstille våre folkevalgte til å bruke hele verktøykassen - fra effekttariffer til det å bygge ut høyhastighets bredbånd i hele landet, for i neste omgang kunne unngå unødig transport og klimautslipp.​

– Det er også mye som kan gjøres i avfallssektoren, ikke minst ved å faktisk sørge for at forurenser betaler. I dag har vi produsentansvarsordninger som ikke fungerer tilfredsstillende, og det medfører at vi har enorme problemer med plast i Norge. Vi når ikke klimamålene hvis produsentene får fortsette med å overstrømme markedet med plast som ikke kan gjenvinnes.

Sjøveien er miljøveien

Transportsektoren og olje- og gassektoren er de viktigste årsakene til at klimamålene ikke blir nådd i Norge. Norske Havner og Samfunnsbedriftene har lenge påpekt at det er en stor klimagevinst å hente ved å flytte mer godstransport til sjøveien.

– Riksrevisjonen har flere ganger gitt regjeringen kritikk for at de ikke følger opp den vedtatte overføringen av godstransport fra vei til jernbane og sjø. Ifølge grunnprognoser fra Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2027 vil antall tunge lastebiler øke med hele 70 prosent de neste 30 årene. Det sier seg selv at det vil gi mer forurensning, flere drepte i trafikken og økt slitasje på veiene. Vi trenger en mye raskere dreining mot mer miljøvennlig godstransport, sier Brevik.

Les hele regjeringens klimaplan her