Kvinnelig Leder Unsplash
Innspill til regjeringens distriktsmelding

Gode samfunnsbedrifter viktig for innovasjon i distriktene

Andre bransjer

Attraktive distriktssamfunn er avhengig av samfunnsbedrifter med god organisering og riktig kompetanse som får hverdagen til å gå rundt samtidig som de bidrar til næringsutvikling i distriktskommuner. 

Samfunnsbedrifter er aktører med offentlig eierskap som får distriktskommunene til å gå rundt. Hver dag sikrer disse bedriftene at vi har rent vann i springen, en trygg og stabil tilgang på elektrisitet til kaffetraktere og elbiler, samt sørger for at noen henter og resirkulerer søppelet ditt, for å nevne noe. Samfunnsbedrifter spiller også en viktig rolle i lokal beredskap, i form av krisesentre som tar imot når det trengs, og en brann- og redningstjeneste som ofte er de aller første til stede ved ulykker og faretruende situasjoner. Havnene er også viktige i å bidra med stabil og miljøvennlig infrastruktur for næringslivet via sjøveien.

Alle disse bidrar med kritiske tjenester som er nødvendige for å opprettholde bærekraftige lokalsamfunn som folk har lyst til å bo og jobbe i.

Samfunnsbedriftene har spilt inn dette til regjeringen, som er i startfasen med sitt arbeid til en ny distriktsmelding.

Kompetanse som stikkord for utvikling i distriktene

− For oss er det viktig å understreke at også de kommunalt eide bedriftene er avhengig av rett kompetanse for å kunne utvikles og bidra til innovasjon lokalt, sier Øivind Brevik, daglig leder i Samfunnsbedriftene.

I en arbeidslivsundersøkelse gjennomført blant Samfunnsbedriftenes medlemsbedrifter kommer det frem at fire av ti sliter med å rekruttere rett kompetanse. Samtidig er det store geografiske forskjeller.

− Vi ser med bekymring på at over halvparten av våre selskaper i de nordligste fylkene ikke har den kompetansen de trenger, og at 2 av 3 selskaper at de har problemer med å rekruttere riktig type arbeidskraft. Dette håper vi regjeringen setter på agendaen i distriktsmeldingen, fortsetter Brevik.

Lokalt næringsliv opererer ikke i et vakuum, og er avhengig av forutsigbare tjenester fra samfunnsbedrifter for å kunne utvikle seg videre. Samspillet mellom privat næringsliv og kommunale tjenestetilbydere er derfor helt avgjørende for å bidra til levende lokalsamfunn, og begge deler ser et økende behov for relevant arbeidskraft, står det videre i innspillet som er overlevert regjeringen.

Kommunale bedrifter er viktige for verdiskapning

Distriktene har ressurser, kompetanse og arbeidsplasser som bidrar til verdiskaping i hele landet. En analyse fra Menon Economics viser at kommunal avfallsbransje bidrar til å skape 6-7 milliarder kroner lokalt som følge av bransjens tilstedeværelse i hele landet. Store deler av kraftproduksjonen skjer i distriktene, og mye av industri og næringsliv ligger langs kysten. For å utnytte dette potensialet trenger bedriftene god infrastruktur og riktig kompetanse. Samtidig bidrar kreative kommunale næringer som kultur- og idrettshus samt friluftsrådene til at innbyggere har tilbud også utenfor arbeidstid, som igjen gjør lokalsamfunn i distriktene til gode plasser å bo.

− En bedre utnyttelse av tilgjengelige midler i kommunale selskaper vil også kunne gi nye investeringer som vil øke attraktiviteten til lokalsamfunn. For eksempel kan investeringer i den lokale havna tiltrekke seg både turisme, forskningsaktivitet og næringslivsaktører, avslutter Brevik.