Per Arne Kaarstad - foto KS - for nett.jpg
KS Bedrifts styreleder, Per Arne Kaarstad, er fornøyd med at bedriftene beholdt stemmeretten sin i KS' styrende organer. Her fra Landstinget 2020. (Foto: KS)
Landstinget 2020

KS Bedrift fikk beholde stemmerett i KS

Energi | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

KS Bedrift skal fortsatt delta i KS’ styrende organer. Et forslag om å frata bedriftene stemmerett fikk ikke gjennomslag på KS' Landstinget 2020 som ble avholdt den 12. februar.

- Ledelsen i KS Bedrift er meget tilfreds med at et stort flertall på Landstinget sluttet seg til Hovedstyrets forslag om å beholde stemmeretten i KS' styrende organer, sa KS Bedrifts styreleder Per Arne Kaarstad i etterkant av samlingen. Kaarstad sitter i Hovedstyret til KS og deltok på Landstinget 2020.

Av i alt 252 delegater med møterett på Landstinget var det 25 som representerte KS Bedrift. Landstinget er KS’ øverste styrende organ og holdes hvert fjerde år etter lokalvalget.

På forhånd var det knyttet spenning til et forslag om å frata KS Bedrifts delegater stemmerett i Hovedstyret, Landsstyret og de ulike fylkesstyrene.

Men et klart flertall avviste altså forslaget, som ville krevet en endring av KS’ vedtekter.

- Dette understreker at bedriftene spiller en viktig rolle i kommunenes tjenestelevering til innbyggerne, fortsatte Kaarstad.

Dermed kan altså KS Bedrifts delegater fortsette å gjøre bedriftenes behov kjent og sette viktige saker for medlemmene på dagsordenen.

Bedriftenes stemme inn i KS

Ettersom bedriftene er en viktig del av kommunesektoren, er det etter manges oppfatning rimelig at de har en slik stemme inn i KS-systemet. Kommunale bedrifter utgjør en selvfølgelig del av handlingsrommet for å møte innbyggernes behov.

- KS Bedrift har også kompetanse på viktige samfunnsområder som er med på å styrke kommunesektoren over hele landet, la Kaarstad til.

KS er landets største offentlige arbeidsgiverorganisasjon og forhandlingspart i lønnsoppgjørene. Det er verdt å merke seg at kommunesektorens organisasjon i sine vedtekter oppfordrer kommunalt eide bedrifter til å være medlemmer i KS Bedrift:

«I henhold til samarbeidsavtalen mellom KS og KS Bedrift skal bedrifter med kommunalt eierskap og bedrifter som leverer tjenester innen offentlig sektor være medlem av KS Bedrift.»

Slik kan KS Bedrift påvirke

I tråd med KS' vedtekter har KS Bedrift flere muligheter til å påvirke dagsordenen til kommunesektorens organisasjon:

  • Valg til KS' organer: «KS Bedrifts representanter til Landstinget, Landsstyret, Hovedstyret og Fylkesstyrene velges av Bedriftsstyret.»
  • Delta i Hovedstyret: «Hovedstyret består av 15 medlemmer med varamedlemmer, hvorav ett velges av Bedriftsstyret.»
  • Delta i fylkesstyrene: «Fylkesstyret består av 7 til 15 medlemmer med varamedlemmer, hvorav en representant med varamedlem valgt av Bedriftsstyret.»

Hovedstyret er KS’ politiske ledelse. De vedtar budsjett for KS og møtes ti ganger i året samt ved behov – for eksempel under tariffoppgjør. Her deltar KS Bedrifts styreleder Per Arne Kaarstad.

Fylkesstyrene er viktige for å fremme saker av betydning på regionalt nivå. Fylkesstyrene har også en viktig rolle ved å forankre og påvirke KS’ utspill, blant annet under sentrale tariffoppgjør.