Stemmeseddel (Foto Kommunal- og moderniseringsdepartementet).jpg
Foto: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lokalvalget gjør en forskjell

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

– Mandagens kommune- og fylkestingsvalg vil påvirke rammevilkårene til kommunale selskaper, sier Anna Ljunggren i KS Bedrift.

De siste ukene har lokalpolitikerne vært å se på torget, kjøpesentre, husbesøk og TV-debatter. Alle kjemper en kamp om høyest mulig oppslutning for sitt parti under årets kommune- og fylkestingsvalg mandag 9. september.

– Det er all grunn for kommunale selskaper å følge nøye med i innspurten av valgkampen. Selv om et stortingsvalg vil påvirke våre medlemmers rammevilkår og hverdag i større grad, kan et lokalvalg innebære store endringer for det enkelte selskap, sier Anna Ljunggren som er leder for samfunnskontakt i KS Bedrift.

– Mange hel- eller deleide kommunale selskaper har folkevalgte representanter i styrene, og de vil merke dette på flere måter. For det første vil det komme mange nye representanter inn, og det kan bety mange nye styremedlemmer. For det andre kan mange kommuner få et skifte hvis en ny koalisjon kommer til makten, sier hun.

Kommunalt eierskap

Ljunggren har sett nærmere på en del av de lokale valgprogrammene, og de gir et innblikk i hvilke saker som rører seg i kommune-Norge.

– Få partier skriver konkret om kommunens eierskap i de enkelte selskapene, men likevel legges det mange føringer. For eksempel har Drammen Høyre programfestet at alle kommunale virksomhetene og eierskap skal driftes på en bærekraftig måte.

– Det er neppe noen partier i Drammen som er veldig uenige i det, men følges det opp med en lokal eierskapsmelding med fokus på bærekraft, kan det bli interessante debatter i kommunestyret, sier Ljunggren

I Hammerfest skriver Arbeiderpartiet i sitt program at de i vil prioritere en miljø- og klimavennlig håndtering av avfall, og søke samarbeid med andre kommuner og aktører der dette er naturlig og mulig.

I Stavanger understreker Kristelig Folkeparti at de vil beholde offentlig eierskap i samfunnsviktig infrastruktur – for eksempel strøm, vann og avløp. De ønsker ikke å konkurranseutsette disse tjenestene.

– Et maktskifte i norske kommuner og fylkeskommuner kan dermed bety både nye og tydeligere rammevilkår for kommunale og interkommunale selskaper. Det bør ledelsen i selskapene følge med på, sier Ljunggren som understreker at det er viktig med debatt rundt kommunalt eierskap.

– Uansett hvem som blir sittende eller overtar makten er det viktig med debatt rundt kommunalt eierskap. Både kommuner og deres selskaper er tjent med at kommunestyrerepresentantene får et godt innblikk i og kunnskap om alle sider ved driften. God informasjon om kommunens eierskap gir sterkere ansvarsfølelse og bedre beslutninger for selskapene sier hun.

Et veiskille

De siste ukenes meningsmålinger tyder på et brakvalg for Senterpartiet.

– Det kan bety etablering av flere kommunale selskaper og flere interkommunale samarbeid. Vi vet at det kreves mye kompetanse for å kunne gi effektive og gode tjenester til innbyggerne, og da kan samarbeid i større selskaper ofte være en god løsning. Svært mange kommuner er i dag for små til å kunne gi innbyggerne tilfredsstillende tjenester. I Bodø har de for eksempel løst utfordringen gjennom samarbeid med mange mindre kommuner i Salten, hvor de er medeier i hele fire interkommunale selskaper.

Også Miljøpartiet De Grønne går betydelig frem mange steder.

– Dermed kan bærekraft bli et langt tydeligere mål i kommunale og interkommunale selskaper. Det finnes mange eksempler der kommunale selskaper har drevet frem grønn innovasjon på avfallsområdet. Det kan være en god løsning for andre kommuner som ønsker tydeligere krav innen bærekraft, miljø og klima, sier Ljunggren.

Hun mener også at mange kommuner kan tjene på samarbeid i stedet for å konkurranseutsette kritisk infrastruktur.

– På den måten kan de folkevalgte påvirke driften av selskapene, og bidra til at kommunen leverer gode og effektive tjenester til innbyggere og næringsliv.

– Vi oppfordrer våre medlemmer til å sette seg inn i de lokale valgprogrammene. Da kan de få en bedre forståelse av hva de ulike partiene vil med bedriften de jobber i, og dermed legge grunnlag for et godt samarbeid med sine eierkommuner etter valget, sier Ljunggren.