P1044171.jpg
INNOVASJON: Utvikling av nye avfallssorteringsanlegg er et godt eksempel på innovasjon i offentlig sektor som kan bidra til både bedre tjenester og bedre miljø. Men da må også kommunale selskaper få insentiver for å investere. (Foto: Jill Johannessen / Samfunnsbedriftene).
Stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor:

Må ha like muligheter for innovasjon

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

– Kommunalt eide selskaper må ha like gode muligheter for å drive innovasjon som private bedrifter, sier administrerende direktør Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene.

Tirsdag la kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) frem en stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor.

Regjeringens mål er en effektiv offentlig sektor som leverer gode tjenester til innbyggerne, som har høy grad av tillit i befolkningen, og som finner nye løsninger på samfunnsutfordringer i samarbeid med innbyggerne, næringslivet, forskningsmiljøer og sivilsamfunnet.

– For å møte utfordringene må vi tenke nytt og være åpne for å løse oppgavene på nye måter, sier Astrup.

Lik behandling

Administrerende direktør Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene ønsker stortingsmeldingen velkommen:

– Det er lett for kommunalt eide selskaper å kjenne seg igjen i det statsråden sier. De leverer gode, effektive og grunnleggende tjenester til innbyggere og næringsliv, enten det er rent vann, avfallshåndtering, energi, bredbånd, helse, sikkerhet, samferdsel eller andre tjenester. De finner også nye bærekraftige løsninger på samfunnsutfordringer, og har høy tillit i befolkningen, sier han.

– Jeg tror våre bedrifter kan være ledende på innovasjon og ha en sentral rolle i det grønne skiftet. Men da må de også få samme muligheter som det private næringsliv. Private bedrifter har tilgang til langt flere midler for innovasjon og utvikling av teknologi enn kommunale selskaper. For eksempel er det svært begrenset hva kommunale avfallsselskaper kan søke på av midler, selv om de møtes av stadig strengere miljøkrav fra myndighetene, og samtidig som noen av dem også er ledende på bærekraftige løsninger på sitt område.

Brevik nevner støtte til utvikling av nye avfallssorteringsanlegg som eksempel på innovasjonsprosjekter som kan bidra til både bedre tjenester og bedre miljø.

Tre hovedprinsipper

I stortingsmeldingen presenterer regjeringen tre hovedprinsipper for innovasjon i offentlig sektor. Prinsippene er inspirert av OECDs erklæring for innovasjon og innspill som har kommet inn i meldingsprosessen:

  • Politikere og offentlige myndigheter må gi handlingsrom og insentiver til å innovere.

  • Ledere må utvikle kultur og kompetanse for innovasjon, der man har mot til å tenke nytt og lærer av feil og suksesser.

  • Offentlige virksomheter må søke nye former for samarbeid.

– Regjeringen har bestemt at FNs bærekraftsmål skal være det politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer, også i Norge. Det bør gå tydelig frem når man skal etablere insentiver for innovasjon, sier Brevik

Bedre rammebetingelser

I stortingsmeldingen presenteres ti politiske hovedgrep for økt innovasjonsgrad i offentlig sektor:

– Vi legger spesielt merke til at regjeringen foreslår å utvikle et helhetlig og brukerrettet virkemiddelapparat for innovasjon i offentlig sektor. Dette tror jeg våre medlemmer vil ha svært god nytte av, og vi kommer derfor til å melde vår interesse for rådet som skal etableres for innovasjon i offentlig sektor, sier Brevik.

Samtidig vil regjeringen at offentlig sektor skal utnytte mulighetene digitalisering og ny teknologi gir for innovasjon. De vil arbeide for én digital offentlig sektor på tvers av forvaltningsnivåene, utnytte mulighetene kunstig intelligens gir for å løse oppgavene på nye måter, og legge til rette for datadrevet innovasjon.

– Mange av våre medlemmer opplever at den tryggeste måten å kommunisere med innbyggerne på fortsatt er via post. Vi er svært positive til at kommunalt eide selskaper gis tilgang til allerede eksisterende digitale plattformer for å kommunisere sensitiv informasjon både med brukere og samarbeidspartene, sier Brevik.

Innovasjon og koronakrise

Ifølge statsråd Nikolai Astrup har koronapandemien gitt innsikt i behovet for offentlig innovasjon.

– De siste månedene har vi vært gjennom en krise hvor de fleste av oss har sett betydningen av å finne nye, innovative løsninger, sier Astrup.

Det er Øivind Brevik enig i:

– De kommunalt eide selskapene har vist at de kan håndtere denne krisesituasjonen, og jeg tror også de kan bidra til å starte opp økonomien etter koronakrisen. Men da må de også få muligheten. Under denne krisen er det mange av våre medlemmer som har falt utenfor krisetiltakene. Hvis statsråden ønsker økt innovasjon i offentlig sektor, må han sørge for at alle gode krefter får være med, sier han.