NOU Holden 3
11. februar la økonomiprofessor Steinar Holden frem Sysselsettingsutvalgets forslag til tiltak for å øke sysselsettingen i Norge. 14. juni arrangerer Samfunnsbedriftene webinar om hvordan flere kan inkluderes i arbeidslivet. Foto: Ingrid Asp / ASD

Må inkludere flere i arbeidslivet

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

– Mange av våre medlemsbedrifter er flinke til å inkludere flere i arbeidslivet, men det er fortsatt en jobb å gjøre, sier Barbro Noss. 14. juni arrangerer Samfunnsbedriftene webinar om hvordan bedrifter kan inkludere flere som faller utenfor arbeidslivet.

Det er bred enighet om at vi skal ha høy sysselsetting i Norge. Dette er nedfelt i «arbeidslinja» der velferdsytelsene utformes slik at det skal lønne seg å arbeide fremfor å leve av trygd og sosialhjelp. 

– Samfunnsbedriftene slutter opp om disse målene. Vi mener det er viktig for den enkeltes velferd, for verdiskapingen og for finansieringen av våre velferdsordninger, sier forhandlingsdirektør Barbro Noss i Samfunnsbedriftene.

Det er likevel mange som faller utenfor. Selv om nesten 80 prosent av den norske befolkningen mellom 20 og 64 år er sysselsatt, er det blitt et skille mellom de som er innenfor og de som er utenfor arbeidsmarkedet. Blant de unge er det en økning i andelen som mottar langvarige helserelaterte ytelser fra det offentlige.

Barbro Noss mener det er viktig å få flere unge voksne inn i arbeidslivet, samtidig som flere står i jobb lengre i den andre enden. Det er utgangspunktet når hun 14. juni innleder på webinaret «Arbeidslinja – Hvordan inkludere de som faller utenfor?».

Ekspertgruppe på sysselsetting

Denne våren har det vært mye fokus på sysselsettingen i Norge. Regjeringen har lagt frem en ny perspektivmelding og flere planer som tegner et til dels dystert bilde av de neste tiårene. Blant dem er Sysselsettingsutvalget, som siden 2018 har utredet tiltak for å øke sysselsettingen, og som har gitt mange innspill til hva som må gjøres for å løse utfordringene.

– Utvalget har en rekke forslag knyttet til kompetanse, aktivitet og inntektssikring, men peker samtidig på at økt sysselsetting bare kan skje i kombinasjon med en god utvikling i norsk økonomi, sa økonomiprofessor og utvalgsleder Steinar Holden da han overleverte rapporten til arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Mye er bra ...

– Parallelt med dette har vi videreutviklet Samfunnsbedriftenes arbeidslivspolitikk. Vi tror at de kommunale selskapene kan være en sentral aktør for å nå målene om økt sysselsetting, sier Barbro Noss.

Som et ledd i utviklingen av en ny arbeidslivspolitikk har Samfunnsbedriftene gjennomført en arbeidslivsundersøkelse blant sine medlemmer.

– Der går det frem at det skjer mye bra i medlemsbedriftene. Hver tredje bedrift har tatt inn noen som har stått utenfor arbeidslivet, og blant avfallsbedriftene våre har hele 63 prosent gjort dette.

– Det er også svært gledelig at denne inkluderende holdningen har gitt mange positive erfaringer. Nesten halvparten av de som har tatt inn noen som står utenfor arbeidslivet, svarer at de har planer om å gjøre det igjen, sier Noss.

... men mye kan bli bedre

Hun legger imidlertid til at det fortsatt er en lang vei å gå.

– Blant de som ikke har tatt inn noen utenfor arbeidslivet, er det heller ikke mange som har tenkt å gjøre dette, eller som i det hele tatt vet hvordan de skal gjøre det. Det er heller ingen tvil om at det er behov for en rekke insitamenter og tiltak for å øke sysselsettingen blant de som står utenfor arbeidslivet, sier Noss.

I undersøkelsen peker tre av fire bedrifter på lønnstilskudd som et viktig bidrag. Hver fjerde bedrift nevner også andre økonomiske bidrag, etterlyser mer informasjon om ordningene, og mener det er nødvendig med faglig oppfølging fra eksterne bidragsytere.

– Vi har også fått tilbakemelding om at mange føler de trenger mer kompetanse internt for å kunne følge opp arbeidstakerne. Det holder derfor ikke med gode ord og oppfordringer. Myndighetene og bedriftene må samarbeide om tiltakene for at vi skal få økt sysselsettingen, sier Noss.

Nye perspektiver

På webinaret «Arbeidslinja – Hvordan inkludere de som faller utenfor?» den 14. juni kan du høre mer om hvorfor det er viktig å øke sysselsettingen, og ikke minst hvordan kommunale selskaper kan bidra. Direktør for samfunnskontakt i Samfunnsbedriftene, Anna Ljunggren, sier at webinaret skal gi en oversikt over de nasjonale utfordringene, men også gi gode råd om hva som kan gjøres lokalt hos den enkelte bedrift.

Rune Busch fra Proba samfunnsanalyse skal presentere forskningsresultater og analyser som viser hvordan kommunene kan få flere i jobb – og gi oss noen anbefalinger om hva bedriftene kan bidra med. Vi får også besøk av leder Trygve Svensson i Tankesmien Agenda og en rekke store og små medlemsbedrifter som vil fortelle om sine erfaringer, sier Ljunggren.

Hun tror webinaret kan gi deltakerne mange nye perspektiver.

  Våre medlemmer kan gå foran og ta et viktig samfunnsansvar i en dugnad for å øke sysselsettingen. Samtidig kan det være mye å hente for bedriftene som velger å ta inn noen utenfor arbeidslivet. Målet må være at bedriftene får arbeidskraft med høy motivasjon og en kompetanse som de kanskje ikke hadde fra før, sier Ljunggren.

Les mer om webinaret og meld deg på her.