DSC04062.jpg
Samfunnsbedriftenes arbeidslivsundersøkelse 2021:

Mange vil gi sjansen til noen utenfor arbeidslivet

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Det er stor interesse i samfunnsbedriftene for å øke intern kompetanse og ta inn noen som står utenfor arbeidslivet. To av tre bedrifter mener at de har den kompetansen de trenger, og at det ikke er vanskelig å rekruttere riktig type arbeidskraft.

Det går frem av Samfunnsbedriftenes arbeidslivsundersøkelse som ble gjennomført i april. Over 100 medlemsbedrifter svarte på undersøkelsen om kompetanse, arbeidskraft, sykefravær og sosial bærekraft.

– Denne våren har vi jobbet med å videreutvikle vår arbeidslivspolitikk. Derfor var det naturlig å undersøke hvordan virkeligheten er ute hos medlemmene våre, sier forhandlingsdirektør Barbro Noss i Samfunnsbedriftene.

Hun er sentral i arbeidet med arbeidslivspolitikken i Samfunnsbedriftene, og har denne våren studert rapportene fra det regjeringsoppnevnte Sysselsettingsutvalget, og sendt innspill til myndighetene med utgangspunkt i arbeidslivsundersøkelsen.

Trenger digital og teknisk kompetanse

Samfunnsbedriftenes undersøkelse viser at det store flertallet både har og finner den kompetansen de trenger.

To av tre bedrifter sier at de har den kompetansen de trenger. Resultatene er brutt ned for å vise forskjeller på bedriftene etter bransje, geografi og størrelse. 

– To av tre bedrifter sier at de allerede har den kompetansen de trenger. Det de oftest mangler er digital eller høyere teknisk kompetanse. Det ser vi på tvers av både de ulike bransjene og landsdelene, sier Noss.

– To tredeler av bedriftene svarer også at det går greit å rekruttere riktig type arbeidskraft. I den grad de har utfordringer med dette, er det også her høyere teknisk kompetanse som er problemet.

En av tre bedrifter sier at det er vanskelig å rekruttere riktig type arbeidskraft. Resultatene er brutt ned for å vise forskjeller på bedriftene etter bransje, geografi og størrelse.

Vil øke kompetansen hos dagens ansatte

Noe av det mest positive med undersøkelsen er at medlemmene både vil øke kompetansen til egne ansatte, og samtidig gi muligheter til de som står utenfor arbeidslivet.

– Men det er fortsatt en av tre bedrifter som mener det er vanskelig å øke kompetansen til dagens ansatte. Hovedårsakene til dette er tidspress, økonomi og for noen også liten vilje til etterutdanning, sier Noss.

Hun forteller at over halvparten av medlemmene svarer at de vil tilby ufaglærte å ta fagbrev. Andelen er spesielt høy blant medlemmene innen avfall (94%) og brann/redning (73%). Det er også bedrifter med mange ansatte som i størst grad ser muligheten til å tilby muligheten til å ta fagbrev.

Over halvparten av medlemmene sier at det kan være aktuelt å tilby ufaglærte å ta fagbrev. Resultatene er brutt ned for å vise forskjeller på bedriftene etter bransje, geografi og størrelse.

Sosial bærekraft

– Mer enn hver tredje medlemsbedrift sier at de har tatt inn noen som står utenfor arbeidslivet. Det synes vi er veldig positivt. Det er også veldig bra at oppunder halvparten av de som har gjort dette, også har planer om å ta inn flere. Det tolker vi som at bedriftene ser på disse arbeidstakerne mer som en berikelse enn en byrde, slik at det er gevinst både for arbeidsgiver, arbeidstaker og samfunnet, sier Noss.

På spørsmål om hva som må til for at bedriftene skal ta inn flere som står utenfor arbeidslivet, svarer brorparten lønnstilskudd, men mange trekker også frem mer informasjon om ulike ordninger, samt faglig oppfølging eksternt og internt. 

I Samfunnsbedriftenes arbeidslivsundersøkelse ble det også spurt om utfordringer rundt sykefravær.

– Her svarer hver fjerde bedrift at de har utfordringer, og det er stort sett langtidsfravær som er problemet. Medlemmene oppgir den viktigste konsekvensen til å være større belastning på øvrige arbeidstakere, men mange sier at det også gir sårbarhet på grunn av manglende kompetanse, og at det gir redusert produksjon av tjenester, sier Noss.

Det er stor variasjon i sykefraværet blant medlemsbedriftene, men brorparten ligger jevnt fordelt mellom 1 og 6 prosent. Det samlede sykefraværet på landsbasis var 6,2 prosent i 2020, mens det var noe høyere i kommunene.